Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 25

protokols Nr. 15, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 10.punktu, 44.panta pirmās daļas 1.punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu
Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība” 11.punktu, Ministru kabineta 2012.gada
2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu
un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumu Nr.266 „Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai” 13.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20. Noteikumu prasību izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina Pašvaldības pilnvarotas iestādes un privātpersona, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu.”;

2. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Kompetence sodu piemērošanā:

22.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 11.punktā noteikto prasību neievērošanu veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

22.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 8.-10. un 12.-17.punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.25
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 44.panta pirmās daļas 1.punktu; Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu; Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu; Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu.

1.2. Tā kā Administratīvās atbildības likums vairs neparedz sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, ar saistošajiem noteikumiem tiek noteiktas amatpersonas, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai. Tāpat saistošajos noteikumos tiek veikti redakcionāli precizējumi attiecībā uz saistošo noteikumu prasību izpildes nodrošināšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka 2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, nepieciešams veikt izmaiņas saistošajos noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Izmaiņas saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

4.2. Saistošie noteikumi attiecināmi uz jebkuru personu, kura vēlas turēt Mājas (istabas) dzīvnieku vai ar to uzturēties Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

5.2 no saistošajos noteikumos iekļautajām normām Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas un Administratīvās komisijas funkcijas un uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti.

5.3 saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā vai Jūrmalas pilsētas domē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumiem konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF