Stājas spēkā 05.11.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 27

protokols Nr. 19, 47. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 120 191 363 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

97 073 811

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

109 176 214

euro

1 838

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 102 403

euro

-1 138

euro

Finansēšana

12 102 403

euro

1 138

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

4 310 232

euro

Aizņēmumi

5 927 399

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 428 907

euro

 Pamatkapitāla palielinājums

1 274 172

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Norēķini par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības” tāmi Nr.01.1.4., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.5. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 129. un 130.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.6. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 131. un 101.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” tāmi Nr.01.1.7., ar šo saistošo noteikumu 103.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Nekustamā īpašuma būvniecība, atjaunošana un uzlabošana policijas vajadzībām” tāmi Nr.03.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 132. un 101.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 133. un 101.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.2. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 104. un 100.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.3. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 53.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 100.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.5. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 105. un 100.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.7. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 50.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karte visiem” tāmi Nr.04.1.11., ar šo saistošo noteikumu 127.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” tāmi Nr.04.1.15., ar šo saistošo noteikumu 126.pielikumu.

1.20. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.19. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.19. un 3.pielikumu;”

1.21. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.19. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 106. un 50.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 107. un 125.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.4. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 50.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 71. un 102.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 51.pielikumu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 72. un 102.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 134. un 101.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” tāmi Nr.06.1.9., ar šo saistošo noteikumu 128.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 108.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 61.pielikumu.

1.32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana” tāmi Nr.07.2.1., ar šo saistošo noteikumu 115.pielikumu.

1.33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.2., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 135. un 101.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 55.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 136. un 101.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 137. un 101.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 138. un 101.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.1.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

1.41. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.3.3. projekta “Grāmata un tulkotājs” tāmi Nr.08.3.3.;”

1.42. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.3.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, projekta “Grāmata un tulkotājs” tāmi Nr.08.3.3., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 56.pielikumu.

1.45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 109.pielikumu.

1.46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona ”Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 139.pielikumu.

1.47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 140.pielikumu.

1.48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Sporta nama ”Taurenītis” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 141.pielikumu.

1.49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 142.pielikumu.

1.50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.7.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Peldbaseina uzturēšana” tāmi Nr.08.5.7., ar šo saistošo noteikumu 143.pielikumu.

1.51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.52. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.6.6. projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” tāmi Nr.08.6.6.”

1.53. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.6.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” tāmi Nr.08.6.6., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

1.55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 52.pielikumu.

1.56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 144. un 101.pielikumu.

1.57. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 110., 124. un 101.pielikumu.

1.58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 145. un 101.pielikumu.

1.59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu.

1.60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu.

1.61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

1.62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.63. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.2., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.64. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu.

1.65. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu.

1.66. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu.

1.67. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.68. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

1.69. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

1.70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

1.71. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

1.72. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu.

1.73. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

1.74. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

1.75. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

1.76. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.4., ar šo saistošo noteikumu 81.pielikumu.

1.77. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.78. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

1.79. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.2., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu.

1.80. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu.

1.81. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.2., ar šo saistošo noteikumu 85.pielikumu.

1.82. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 86.pielikumu.

1.83. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.2., ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu.

1.84. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 88.pielikumu.

1.85. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2., ar šo saistošo noteikumu 89.pielikumu.

1.86. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu.

1.87. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.2., ar šo saistošo noteikumu 91.pielikumu.

1.88. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 92.pielikumu.

1.89. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2., ar šo saistošo noteikumu 93.pielikumu.

1.90. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.91. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 94.pielikumu.

1.92. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.2., ar šo saistošo noteikumu 95.pielikumu.

1.93. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 96.pielikumu.

1.94. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 97.pielikumu.

1.95. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.2., ar šo saistošo noteikumu 98.pielikumu.

1.96. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.97. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

1.98. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.3.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” tāmi Nr.09.23.3., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

1.99. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.23.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.23.6. projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” tāmi Nr.09.23.6.”

1.100. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.23.6.apakšpunkta Pumpuru vidusskola, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” tāmi Nr.09.23.6., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

1.101. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.23.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.23.7. projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” tāmi Nr.09.23.7.”

1.102. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.23.7.apakšpunkta Pumpuru vidusskola, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” tāmi Nr.09.23.7., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

1.103. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Sākumskolas ”Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 111.pielikumu.

1.104. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 112.pielikumu.

1.105. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

1.106. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

1.107. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.28.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 43. un 57.pielikumu.

1.108. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

1.109. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 113.pielikumu.

1.110. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2., ar šo saistošo noteikumu 114.pielikumu.

1.111. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 146. un 101.pielikumu.

1.112. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.113. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 46. un 59.pielikumu.

1.114. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 29. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 47., 58. un 59.pielikumu.

1.115. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 48. un 59.pielikumu.

1.116. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49. un 58.pielikumu.

1.117. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Dienas aprūpes centru bērniem pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.2.8., ar šo saistošo noteikumu 116.pielikumu.

1.118. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 117.pielikumu.

1.119. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.3., ar šo saistošo noteikumu 118.pielikumu.

1.120. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5., ar šo saistošo noteikumu 119.pielikumu.

1.121. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 120.pielikumu.

1.122. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7., ar šo saistošo noteikumu 121.pielikumu.

1.123. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.8., ar šo saistošo noteikumu 122.pielikumu.

1.124. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes ”Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 99.pielikumu.

1.125. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 123.pielikumu.

1.126. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

1.127. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 425 941 euro;

21.4.9.9. 20 132 euro;

01.110.7230 584 euro;

03.110.7230 1 401 euro;

04.230.7230 812 euro;

04.510.7230 150 231 euro;

04.520.7230 130 171 euro;

04.730.7230 842 272 euro;

05.100.7230 19 033 euro;

06.600.7230 15 698 euro;

08.210.7230 29 euro;

08.220.7230 49 871 euro;

08.400.7230 278 euro;

09.210.7230 221 208 euro;

09.510.7230 9 035 euro;

10.120.7230 4 050 euro;

10.910.7230 1 400 euro;

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 30.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/20-241, 2020.gada 7.oktobra, 12.oktobra, 20.oktobra un 22.oktobra rīkojumiem Nr.1.1-14/20-250, Nr.1.1-14/20-259, Nr.1.1-14/20-268 un Nr.1.1-14/20-271 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 62.-70.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.07.1.5., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 64. un 67.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-61, 71-146 XLSX

Pielikums Nr.62-70 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF