Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 9

protokols Nr. 1, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58
“Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem " 141.5punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr.99 “Publiskās telpas un ēku apsaimniekošana” un rīcības virziena P3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.222 “Sabiedrības integrācijas veicināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2021.gada 15.janvāra vēstuli Nr.25.2-1.1/20 (domes reģistrācijas numurs DKOR-SAN-JUR/855) “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2021.gadā” (finansējums tiek piešķirts par periodu no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet ņemot vērā, ka gaidāmā pašvaldību reforma neietekmēs Jūrmalas pilsētas pašvaldību, projekta īstenošana ir plānojama līdz 2022.gada 31.janvārim), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – pasākums), noslēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.’’

2. Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.janvārim.

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 226 327 EUR (divi simti divdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi euro) apmērā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa, kas 100% tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem, sastāda 182 518 EUR (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 43 809 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņi euro).”

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF