Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 11

protokols Nr. 1, 13. punkts

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2016.gada 18.februāra sēdē (protokols Nr.2 (336) ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2020.gada 17.decembra sēdei (protokols Nr.22 (407)), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.–2030.gadam, kas pieņemta ar 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825, noteiktās prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”” nosakot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.172 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mūzikā, materiāltehniskais aprīkojums”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobrī ar lēmumu Nr.559 apstiprinātās Jūrmalas Mūzikas vidusskolas attīstības stratēģijas 2020.-2025.gadam stratēģiskās prioritātes rīcības virziena R.5.1. “Mūzikas instrumentu bāzes atjaunošana un papildināšana” 63.aktivitātei un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību VKKF mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Arfas iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” (turpmāk - projekts) un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

2. Noteikt projekta mērķi - Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas arfas spēles klases kvantitatīva un kvalitatīva attīstība;

3.2. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas konkursu un profesionālās pilnveides koncertu darbības nodrošināšana Dubultu koncertzālē, tai skaitā XXII Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa “Jūrmala” daudzstīgu instrumentiem norise 2021. gadā;

3.3. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas kolektīvās muzicēšanas un koncertprakses nodrošinājums, veicinot audzēkņu konkurētspēju, simfoniskā orķestra attīstību un kvalitatīvu koncertprogrammu izveidi.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 1.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 16 587,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi), kur:

5.1. VKKF finansējums ir 70% jeb 11610,90 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti desmit eiro, 90 centi)

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 30% jeb 4976,10 EUR (četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši eiro, 10 centi).

6. Projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā uzdot Jūrmalas Mūzikas vidusskolai.

7. Projekta norises gaitu tā apstiprināšanas gadījumā pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF