Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 14

protokols Nr. 1, 17. punkts

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras
projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.193 “Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurētspējas nostiprināšana” un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.2. “Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu” un uzdevuma U3.3. “Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus” pasākumu P3.3.1. “Jaunu pakalpojumu (vēsturiski izglītojošas, radoši izzinošas, aktīvā tūrisma programmas, tematiski pasākumi u.tml.) ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Valsts kultūrkapitāla fonda 2004.gada 25.marta kultūras projektu konkursa nolikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē (turpmāk – konkurss) ar projekta iesniegumu “Brīvdabas izstāde “Tagad”” (turpmāk – projekts) un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

2. Noteikt projekta mērķi – izmantojot biennāles “Marīna” atpazīstamību, popularizēt Jūrmalas Brīvdabas muzeju kā kultūrtūrisma galamērķi, piesaistot muzejam jaunus apmeklētājus un sekotājus muzeja sociālo tīklu kontos, veicinot muzeja darbību e-vidē.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. nodrošināta mākslas pieejamība pandēmijas laikā, pateicoties brīvdabas ekspozīcijai, un dokumentēts muzeja sociālo tīklu profilos ekspozīcijas transformācijas process, izveidojot piesaistošu stāstu sēriju;

3.2. veicināta muzeja atpazīstamība laikmetīgās mākslas interesentu vidē izstādes “Tagad” ietvaros, kas norisinās biennāles “Marīna 2021” ietvaros, un sasaucas ar gada tēmu “ES un jūra”, paplašinot biennāles tematiskās un profesionālās robežas

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 30.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3834,80 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri eiro un 80 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 89,31% jeb 3424,80 EUR (trīs tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 80 centi) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10,69 jeb 410,00 EUR (četri simti desmit euro un 00 centi).

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā līdz 2020.gada 29.janvārim uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam.

7. Projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar Valsts kultūrkapitāla fondu.

8. Projekta norises gaitu tā apstiprināšanas gadījumā pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF