Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 37.lēmumu

2021.gada 28.janvārīNr. 36

protokols Nr. 1, 46. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691
“Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

Ņemot vērā, ka 2021.gada 1.janvārī spēku zaudēja Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumi Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” un Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumus Nr.807 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un darbojas nozarēs, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās” šādus grozījumus:

1. 1.Aizstāt 1.punktā vārdus un skaitļus “2020.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “2021.gada 30.jūnijam”.

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Noteikt, ka nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piemērojams komersantiem, kuriem ir noslēgti nekustamā īpašuma vai zemes nomas līgumi ar Jūrmalas pilsētas domi neveicot grozījumus nomas līgumā, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, kas atbilst Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.punktā noteiktajam.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis