Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 37.lēmumu

2020.gada 26.novembrīNr. 691

protokols Nr. 21, 66. punkts

Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.202 “Par atbrīvošanu no nomas maksas” par laika posmu no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 10.jūnijam (diena, kad spēku zaudēja likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”) tika nolemts piemērot nomas maksas atbrīvojumu vai nomas maksas samazinājumu Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumos Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto nozaru komersantiem.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmā daļa noteic, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020. gada 31.decembrim atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumiem Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” ir noteiktas nozares kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punkts noteic, ka publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šajos noteikumos noteiktiem kritērijiem.

Lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un darbojas nozarēs, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likum a 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumiem Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”, Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktu un 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Par laika posmu no 2020.gada 18.jūlija, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim, ja nomnieks, atbilst Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktā noteiktajiem kritērijiem: Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 36.lēmumu

1.1. piemērot nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;

1.2. piemērot nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas;

1.3. nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus nekustamā īpašuma nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā.

2. Noteikt, ka nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums piemērojams Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumos Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto nozaru komersantiem, kuriem ir noslēgti nekustamā īpašuma vai zemes nomas līgumi ar Jūrmalas pilsētas domi neveicot grozījumus nomas līgumā, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, kas atbilst Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.punktā noteiktajam. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 36.lēmumu

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai pieņemt lēmumu par telpu un zemes nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, atbilstoši šim lēmumam un Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības nomnieku iesniegto iesniegumu izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt telpu un zemes nomas maksas uzskaiti un pārrēķinu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis