Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 28.oktobra 487.lēmumu

2021.gada 25.februārīNr. 73

protokols Nr. 3, 31. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168
“Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmuma Nr.327 “Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā” 1.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikuma Nr.32 “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu” šādu grozījumu:

Izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.4. Vitālijs Kurpelis, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs;”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis