Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.februārīNr. 95

protokols Nr. 3, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.47 “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” (turpmāk – lēmums Nr.47) tika apstiprināta no 2020.gada 19.novembra līdz 2020.gada 21.decembrim notikušās nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 514 1301, kas sastāv no administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001, ar kopējo platību 470,8 m2, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1304 002, ar kopējo platību 68,02 m2, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1304 004, ar kopējo platību 15,5 m2, elektroniskās izsoles rezultāti un nekustamais īpašums pārdots izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 138 600 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti euro).

Ar 2021.gada 10.februāra paziņojumu (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/21S-938) “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātiem” Izsoles uzvarētājs tika uzaicināts parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Domē 2021.gada 15.februārī tika saņemts izsoles uzvarētāja “Iesniegums par izsoles izbeigšanu saistībā ar būvju īpašumu Mellužu prospektā 83, Jūrmalā” (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/21S-2705, turpmāk - iesniegums), kurā lūgts Domi izbeigt nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, notikušo elektronisko izsoli. No iepriekš minētā secināms, ka izsoles uzvarētājs atsakās parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Izsoles noteikumu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.585 “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”) 7.1.5.apakšpunkts noteic, ka Objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobrī pieņemtā lēmuma Nr.585 “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” apstiprināto Izsoles noteikumu 7.1.5.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 514 1301, kas sastāv no administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001, ar kopējo platību 470,8 m2, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 002, ar kopējo platību 68,02 m2, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1304 004, ar kopējo platību 15,5 m2, t.sk. zemesgrāmatā nereģistrētas būves (žoga) ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1304 051, (turpmāk – nekustamais īpašums), elektronisko izsoli par nenotikušu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētai grāmatvedībai atgriezt izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, iemaksāto pirkuma maksu 138 600 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti euro) apmērā uz viņa iesniegumā (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā 2021.gada 19.janvārī ar Nr.1.1-39/21S-1000) norādīto bankas kontu: bankas konts.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF