Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 106

protokols Nr. 4, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas dome ir apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.12 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam”, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām””, lai nodrošinātu vienreizēja pabalsta izglītojamo mācību procesa atbalstam un pabalsta veselības aprūpes administrēšanu, izskatot dokumentus par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Labklājības pārvaldē ir nepieciešams palielināt darbinieku skaitu, kas šos pienākumus veiks līdz 2022.gada 28.februārim, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.448 „Par izglītības iestādes „Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un „Jūrmalas Alternatīvā skola””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 27.pielikumā (Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Priekšsēdētājs

1,00

1647

1647

2.

Priekšsēdētāja vietnieks

1,00

1382

1382

3.

Bāriņtiesas loceklis

4,00

1190

4760

1.1.2. Papildināt ar 3.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.1

Jurists

1,00

1287

1287

1.2. Izteikt 28.pielikuma (Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts) 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

18.

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists (līdz 28.02.2022.)

2,00

896

1792

1.3. Lēmuma 34.pielikumu (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Papildināt ar 7.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

7.1

Lietvedis

1,00

896

896

1.3.2. Papildināt ar 28.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

28.1

Podologs

0,30

996

299

1.3.3. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

44.

Tehniskais strādnieks

2,00

619

1238

1.3.4. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

46.

Noliktavas darbinieks

1,00

635

635

1.3.5. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

49.

Ēkas dežurants

5,00

619

3095

1.4. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

“2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 22.decembra lēmumam Nr.859

(protokols Nr.24, 1.punkts)

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1.

Galvenais grāmatvedis

1.00

1071

1071

2.

Direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā)

1.00

984

984

3.

Saimniecības vadītājs

1.00

984

984

4.

Vecākais lietvedis

1.00

896

896

5.

Personāla speciālists

1.00

896

896

6.

Skolotāja palīgs

4.00

535

2140

7.

Šefpavārs

2.00

619

1238

8.

Virtuves darbinieks

3.67

500

1835

9.

Apkopējs

8.00

500

4000

10.

Veļas pārzinis

0.20

535

107

11.

Strādnieks (labiekārtošanas darbu, apkures katlu operators)

1.00

500

500

12.

Dežurants

2.00

535

1070

13.

Laborants

1.00

535

535

14.

Tehniskais strādnieks

2.00

500

1000

15.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1.50

896

1344

16.

Apkures katlu kurinātājs (sezonas)

4.00

500

2000

18.

Struktūrvienības vadītājs

1.00

1020

1020

19.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

5.20

900

4680

20.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.00

900

900

21.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.20

900

180

22.

Izglītības un skolu psihologs

1.00

790

790

23.

Sociālais pedagogs

1.00

900

900

24.

Izglītības metodiķis

1.00

874

874

25.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.25

984

246

26.

Koncertmeistars

0.20

790

158

27.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

3.50

790

2765

28

Izglītības iestādes bibliotekārs

1.50

790

1185

29.

Pavārs

1.00

619

619

30.

Skolotājs logopēds

1.00

790

790

31.

Ēkas un teritorijas uzraugs

4.00

535

2140

Kopā mēnesī

56.22

37847

* Darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta; tajā skaitā, Jūrmalas pilsētas iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem tarificē četras darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai.“

1.5. Svītrot 18.pielikumu (Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas darbinieku skaita saraksts).

2. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei nodrošināt, ka mēneša laikā no ēkas Aizputes ielā 1a, Jūrmalā, renovācijas darbu uzsākšanas brīža Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē tiek iesniegtas izmaiņas Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas vai Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku skaita sarakstā, atkarībā no ēkas renovācijas uzsākšanas laika, izvērtējot nepieciešamo amata vienību skaitu atbilstoši veicamajam darba apjomam un amatu vienību skaita optimizāciju.

3. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī.

4. Lēmuma 1.4. un 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 16.jūnijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF