Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 167

protokols Nr. 5, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296
“Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada
pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada
pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un
Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu
dalību grantu programmā sadarbībā
ar AS “SEB banka””

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”” (turpmāk – lēmums), 2020.gada 19.jūnijā tika noslēgts sadarbības līgums Nr.SEBLV/20/AG541 (turpmāk – Līgums) starp Jūrmalas pilsētas domi, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un AS “SEB banka” (turpmāk - partneri) par sadarbību Grantu programmas “(ie)dvesma” īstenošanā Jūrmalas pilsētas, Mārupes novada, Olaines novada, Ķekavas novada, Siguldas novada un Stopiņu novada pašvaldību administratīvajās teritorijās, organizējot un īstenojot grantu programmu “(ie)dvesma” (turpmāk – Konkurss), kā arī lai uzraudzītu piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Saskaņā ar Līgumu partneri deleģēja pārstāvjus dalībai Konkursa komisijā, kas nodrošina Grantu programmas īstenošanu un Konkursa organizēšanu. Konkursa komisijas 2021.gada 23.februāra sanāksmē (protokola Nr.1/2021) tika izvērtēta Ogres novada pašvaldības interese iesaistīties Konkursa organizēšanā, tādējādi paplašinot Konkursa darbības teritoriju un turpmāk organizējot to septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās. Konkursa komisija nolēma apstiprināt Ogres novada pašvaldības dalību Konkursa organizēšanā.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka” šādus grozījumus:

1. Izteikt konstatējošās daļas trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Stopiņu novada pašvaldības un Ogres novada pašvaldības lēmumiem noteikto struktūrvienību deleģētie pārstāvji, izveidos žūrijas komisiju, kuras sastāvu apstiprinās pirmās attiecīgā gada konkursa organizēšanas sēdes laikā, pieaicinot pārstāvjus no SEB bankas un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām (piemēram, akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcijas Altum”, reģistrācijas Nr.50103744891, Jūrmalas Biznesa inkubatora, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, u.c.). Žūrijas komisija apstiprinās izstrādāto konkursa nolikumu, kā arī pieņems un vērtēs biznesa projektus.”

2. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1. Atbalstīt Domes dalību grantu programmā un sadarbības veidošanā un noslēgt sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un Ogres novada pašvaldību.

2. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma noslēgšanu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un Ogres novada pašvaldību.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF