Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 171

protokols Nr. 5, 7. punkts

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares
projektu pieteikumu konkursā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Valsts kultūrkapitāla (turpmāk - VKKF) fonda regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2021. gada 12. marta sēdei (protokols Nr. 4 (411)), atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1.”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā”, kā arī “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam”, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 1.rīcības virzienu “Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana” uzdevuma U.1.2. “Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrus” pasākumu P.1.2.2. “Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana, aktivizējot bibliotēkas kā tikšanās vietas apkaimju iedzīvotājiem” un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību VKKF Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmata. Lasītājs. Bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā sešas literārās tikšanās ar grāmatu autoriem, popularizējot gan lasīšanu un literatūru kopumā, gan iepazīstināt bērnus un pusaudžu autoru grāmatas, gan latviešu literatūru kopumā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta interese lasīt un iepazīt latviešu literatūru un grāmatu mākslu;

3.2. veicināta interese par lasīšanu un latviešu autoriem bērnu un pusaudžu vidū;

3.3. paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas loma kā ģimenei draudzīgai bibliotēkai, kur satikties dažādām paaudzēm.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi), kas 100% apmērā ir VKKF finansējums.

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu VKKF projektu konkursā līdz 2021.gada 16.maijam uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai.

7. Projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar VKKF.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF