Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 180

protokols Nr. 5, 17. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas mērnieku birojs”, vienotais reģistrācijas Nr.40203117869 (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 19.marta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts 2021.gada 22.martā ar Nr.1.1-37/21S-5090, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 022 0403 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ventspils šoseja 65, Jūrmala, kadastra numurs 1300 022 0403 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000081218 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 18941 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 022 0403.

Sabiedrība 2021.gada 1.martā ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada 29.janvāra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/2 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot trīs zemes vienības 11741 m2, 3600 m2 un 3600 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamā īpašuma kreditors ESTATEGURU TAGATISAGENT OÜ, vienotais reģistrācijas numurs Igaunijā 12766368, 2021.gada 19.martā ir sniedzis piekrišanu Nekustamā īpašuma sadalīšanai trīs zemes vienībās.

Par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R1). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 3600 m2.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) zemes vienībai ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst apbūves noteikumos noteiktajai, zemes vienības atļautajai izmantošanai.

Plānotajām zemes vienībām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktam lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienības daļa.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11., 14.punktu 18.1.apakšpunktu, 19.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 4.6.1.4.apakšpunktu, un 2021.gada 14.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 022 0403, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, ar kopējo platību 18941 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 3600 m2 platībā un piešķirot adresi Ventspils šoseja 65A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 022 0153, atdalot zemes vienības daļu 3600 m2 platībā un piešķirot adresi Ventspils šoseja 65B, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 022 0152, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 11741 m2, kadastra apzīmējums 1300 022 0151, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods: 1001).

5. Atcelt zemes vienībai Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000081218 III. daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0151 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Ventspils šoseja 65A, Jūrmala, ar kopējo platību 3600 m2, kadastra apzīmējums 1300 022 0153, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Ventspils šoseja 65A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods: 1001).

9. Zemes vienībai Ventspils šoseja 65A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0153 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Ventspils šoseja 65A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību Ventspils šoseja 65B, Jūrmala, ar kopējo platību 3600 m2, kadastra apzīmējums 1300 022 0152, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

12. Noteikt, ka zemes vienībai Ventspils šoseja 65B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods: 1001).

13. Zemes vienībai Ventspils šoseja 65B, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0152 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

14. Uzdot zemes vienības Ventspils šoseja 65B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF