Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 183

protokols Nr. 5, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14
“Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31
un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2003.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.14) tika apstiprināts detālais plānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Domē 2021.gada 6.aprīlī ir reģistrēts zemesgabalu īpašnieku iesniegums ar lūgumu atcelt detālplānojumu Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33, Jūrmalā. Pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Apbūves noteikumu 2495.punktu, detālplānojums nav piemērojams kopš 2018.gada 5.aprīļa, ir jāizdod saistošie noteikumi par Saistošo noteikumu Nr.14 atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdot saistošos noteikumus par Domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā norādīto saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādīto saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF