Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 203

protokols Nr. 5, 42. punkts

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā
Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Smilšu ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2704, kas sastāv no zemes gabala 1471 m2 platībā un divām pamatceltnēm (turpmāk – Īpašums), 2021.gada 4.martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.76. Pamatceltnes reģistrētas Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 005 un 1300 009 004.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2021.gada 12.marta rīkojumu Nr.1.1-14/21/55 “Par pieņemšanu bilancē” Īpašums pieņemts Domes bilancē.

Uz zemesgabala Smilšu ielā 7, Jūrmalā, atrodas arī Pašvaldības valdījumā esoša ēka Smilšu ielā 7 k - 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 764,8 m2, kas reģistrēta Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2704 006.

Pašvaldības policijas nodrošināšanai ar darba telpām, Dome ēku Smilšu ielā 7 k-2, Jūrmalā, ar 2018.gada 20.septembra Nodošanas – pieņemšanas aktu, kas reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-42//3480, nodeva valdījumā Pašvaldības policijai.

Ņemot vērā, ka Pašvaldības policijas valdījumā jau nodota ēka Smilšu ielā k-2, Jūrmalā, kā arī to, ka Pašvaldības policija ir Domes izveidota iestāde, kas tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un Pašvaldības policijas veiktie uzdevumi izriet no pašvaldības autonomās funkcijas sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā, kā arī pienākuma nodrošināt Domes pieņemto saistošo noteikumu ievērošanu, lai nodrošinātu racionālu Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu un nodrošinātu Pašvaldības policiju ar administratīvajām telpām tās funkciju nodrošināšanai, būtu lietderīgi Īpašumu nodot Pašvaldības policijas valdījumā, tās funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 12.punktu un ņemot vērā Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), lai nodrošinātu racionālu Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu un Pašvaldības policiju ar darba telpām pašvaldības funkciju īstenošanai sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, reģistrācijas Nr.90000056554, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Smilšu ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2704, šādā sastāvā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 31.03.2021.

Atlikusī vērtība euro uz 31.03.2021.

Zeme

1300 009 2704

1471

147 200.00

147 200.00

Ēka

1300 009 2704 004

74.1

20 700.00

20 700.00

Ēka

1300 009 2704 005

250.6

62 100.00

62 100.00

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai nodrošināt šī lēmuma 1.punktā norādītā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” prasības.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.punktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.203

(protokols Nr.5, 42.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.________________

Jūrmalā

2021.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai”, nodod, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, reģistrācijas Nr. 90000056554 (turpmāk – Valdītājs), tās priekšnieka Ulda Bēniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumu Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”, pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Smilšu ielā 7, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 31.03.2021.

Atlikusī vērtība euro uz 31.03.2021.

Zeme

1300 009 2704

1471

147 200.00

147 200.00

Ēka

1300 009 2704 004

74.1

20 700.00

20 700.00

Ēka

1300 009 2704 005

250.6

62 100.00

62 100.00

Nekustamais īpašums tiek nodots Valdītājam, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju ar darba telpām pašvaldības funkciju īstenošanai un Domes saistošo noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.  

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA

PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks

_____________

_____________

E.Stobovs

U.Bēniņš


Lejupielāde: DOC un PDF