Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 206

protokols Nr. 5, 45. punkts

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātajā
projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem
Covid-19 pandēmijas radīto seku
mazināšanai”

Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021-2023.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” programmas nosacījumiem un konkursa uzsaukumu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.184 “Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plānā 2018.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Jaunatnes politikas plāns), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.562 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu”, nosakot Jaunatnes politikas plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, Rīcības plāna apakšmērķa AM1 “Veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U 1.1. “Pašvaldībai jānodrošina jauniešu līdzdalība pilsētas, valsts un pasaules sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” noteiktajiem pasākumiem P 1.1.5. “Atbalstīt un sekmēt Jūrmalas jauniešu ierosinātos pasākumus Jūrmalas pilsētā. Veicināt finanšu plānošanas prasmes” un P 1.3.2. “Organizēt tikšanos jauniešiem ar personībām, kas ar savu piemēru spēj iedrošināt jauniešus līdzdarboties sabiedriskajos procesos, mērķa izvirzīšanā un sasniegšanā, veicinot redzesloka paplašināšanos un personības pilnveidi.”, atbilstoši apakšmērķa AM2 “Paplašināt un attīstīt jauniešu un sabiedrības informētību par jaunatnes jomu” uzdevuma U 2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām” noteikto pasākumu .P 2.1.4. “JIC kā Jūrmalas jauniešu informācijas punkta stiprināšana”, kā arī uzdevuma U 2.3. “Veidot un uzturēt starpinstitucionālu sadarbību vienotai izpratnei par jaunatnes politikas īstenošanu” pasākumu P 2.3.3. “Institūciju sadarbības īstenošana.”, apakšmērķa AM3 “Radīt iespēju ikvienam Jūrmalas jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši vecumam, vajadzībām un interesēm” uzdevuma U 3.2. “Pilnveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas” pasākumu P 3.2.5. “Organizēt sporta nodarbības svaigā gaisā un informēt jauniešus par iespēju tajās piedalīties (piemēram, ielu vingrošana, cigun, joga, nūjošana)”, uzdevuma U 3.3. “Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām” pasākumu P 3.3.1. “Organizēt neformālās izglītības seminārus, apmācības, projektus”, apakšmērķa AM4 “Attīstīt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā” uzdevuma U 4.1. “Veicināt jauniešu darba prasmju un nodarbinātības palielināšanos” pasākumu P 4.1.6. “Personīgā kouča (psihologs + karjeras konsultants + motivators) popularizēšana jauniešiem Jūrmalā ārpus skolām”, apakšmērķa AM5 “Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13- 25 gadiem” uzdevumu U 5.3. “Veidot pieejamus veselības veicinošus pakalpojumus jauniešiem, kā atsevišķai sabiedrības grupai” pasākumu P 5.3.1. “Psihologa, sociālā pedagoga jeb uzticības personas ārpusskolas nodrošināšana, kurš sniedz atbalstu jauniešiem vecumā no 13- 25 gadiem”, uzdevuma U 5.4. “Veicināt jauniešu no riska grupām iesaistīšanos dažādos pasākumos, projektos” pasākumu P 5.4.2.“ NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana, veicinot NEET jauniešu iesaisti izglītībā, darba tirgū un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.” un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ar projekta iesniegumu “10 soļi svaiga gaisa” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - veicināt Jūrmalas jauniešu dzīves kvalitāti un mazināt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, īstenojot daudzpusīgu, ar Jūrmalas jaunatnes politikas attīstības plānu saistītu aktivitāšu kopumu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas -

3.1. Stiprināta starpinstitucionālā sadarbība jaunatnes jomā Jūrmalā;

3.2. Īstenotas vismaz 10 virtuālās un klātienes neformālās izglītības aktivitātes jauniešu informēšanai, kompetenču pilnveidei, kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai;

3.3. Īstenotas grupu vai individuālas nodarbības, konsultācijas jauniešu emocionālās labklājības sekmēšanai, atbalstam;

3.4. Papildināta materiāltehniskā bāze āra aktivitāšu nodrošināšanai Jūrmalas jauniešiem;

3.5. Atbalstītas jauniešu iniciatīvas aktivitāšu un pasākumu īstenošanai citiem jauniešiem;

3.6. Īstenota pieredzes apmaiņa un veicināta sadarbība ar citu pašvaldību jaunatnes jomas pārstāvjiem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 1 000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi) jeb līdz 10% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu 30 laikā pēc konkursa izsludināšanas uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF