Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 208

protokols Nr. 5, 47. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1
“Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA1) atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P.3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.2.2. “Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” akt.Nr.153 “Pirmsskolas izglītības iestāžu iesaiste starptautiskās sadarbības projektos” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam, (turpmāk – Izglītības attīstības koncepcija), kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R.2.2.2. Pirmsskolas izglītības pakalpojumi, aktivitāte Nr.1 “Pirmsskolu iesaiste starptautiskās sadarbības projektos” ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” Vadlīnijas (Erasmus+ Programm Guide), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA1) projektu iesniegumu atklātā konkursā ar projekta iesniegumu “Tehnoloģijas – mūsu klusais skolotājs”/“Technologies are our quiet teacher” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – “Maria Vergine Mother” (Itālija).

2. Noteikt projekta mērķi – veidot mūsdienīgu un efektīvu pirmsskolas izglītības piedāvājumu, apgūstot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) izmantošanas iespējas rotaļnodarbībās.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Attīstīta multikulturāla sadarbība un veicināta svešvalodu prasmju pielietošanas un attīstības iespējas Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem;

3.2. Veicinātas Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” starptautiskās sadarbības iespējas izglītības jomā nākotnē;

3.3. Pilnveidota darbinieku profesionālā kompetence darbā ar IKT;

3.4. Pieaudzis IKT pielietošanas rotaļnodarbībās gadījumu apjoms un palielinājusies IKT pielietošanas metožu daudzveidība mācību procesā;

3.5. Papildināta IKT materiālā bāze mūsdienīgas un izglītojamajiem saistošas mācību vides nodrošināšanai.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.

5. Noteikt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 15 290,00 euro (piecpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit euro, 00 centi), kas 100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 3 058,00 euro (trīs tūkstoši piecdesmit astoņi euro, 00 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” veikt projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu projekta vadošajam partnerim – “Maria Vergine Mother” līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF