Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 221

protokols Nr. 7, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumu Nr.333 “Par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” pamatizglītības programmas īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un izglītības iestādes “Sākumskola “Ābelīte”” reorganizēšanu par pirmsskolas izglītības iestādi “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 12.pielikumā (Jūrmalas pilsētas sākumskola “Ābelīte” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,00

896

896

1.1.2. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

15.

Apkopējs

1,20

500

600

1.1.3. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

18.

Tehniskais strādnieks

1,00

500

500

1.1.4. Likvidēt 20.amata vienību – pagarinātās dienas grupas skolotājs.

1.2. Lēmuma 16.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 7.un 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

7.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,00

896

896

8.

Tehniskais strādnieks

1,50

500

750

1.2.2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.

Apkopējs

7,00

500

3500

1.2.3. Izteikt 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

13.

Sociālais pedagogs

1.00

900

900

14.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

2,25

790

1778

1.3. Lēmuma 27.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.

Bāriņtiesas loceklis

5.00

1190

5950

1.3.2. Papildināt ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.2

Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs

1,00

996

996

1.4. Lēmuma 33.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts:

1.4.1. Izteikt 141.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

141.

Pilsētas galvenais dārznieks

1,00

1287

1287

2. Lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.

3. Lēmuma 1.3. un 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.jūnijā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF