Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 230

protokols Nr. 7, 15. punkts

Par projekta “Darīt kopā” noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam”, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gada apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk - Izglītības attīstības koncepcija), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, kā arī pamatojoties uz Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 2019.gada 19.jūlija vēstuli Nr.RIMC-16-54-nd “Par projektu skolām “Darīt kopā” un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.326 “Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1.-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt, partnerībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, kas darbojas sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, īstenoto projektu “Darīt kopā”, saskaņā ar pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta “Darīt kopā” kopējās faktiskās izmaksas 1353,62 euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit trīs euro un 62 centi), kur Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums ir 1353,62 euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit trīs euro un 62 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.230

(protokols Nr.7, 15.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

“Darīt kopā”

Līguma/vienošanās Nr.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 2019.gada 19.jūlija vēstule Nr.RIMC-16-54-nd ”Par projektu skolām “Darīt kopā”

Darbības programmas nosaukums:

British Council pārstāvniecība Latvijā

Projekta mērķis

Veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību izglītības iestādēm ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

1. Projekta ievadseminārs (2019.gada 13.-14.augusts)

Piedalīsies1 pārstāvim no Izglītības pārvaldes, 2 pedagogiem no Lielupes pamatskolas un 2 pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas

Piedalījās 1 pārstāvis no Izglītības pārvaldes, 2 pedagogi no Lielupes pamatskolas un 2 pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas

Mērķis sasniegts

2. P ieredzes apmaiņas vizīte uz Lielbritāniju

(2019.gada 30.septembris – 5.oktobris)

Piedalīsies 1 Izglītības pārvaldes pārstāvis, 1 Lielupes pamatskolas pārstāvis un 1 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pārstāvis.

Piedalījās 1 Izglītības pārvaldes pārstāvis, 1 Lielupes pamatskolas pārstāvis un 1 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pārstāvis.

Mērķis sasniegts

3. I zglītības iestāžu pieredzes apmaiņas darbnīca “Meteņi” (2019.gada 8.novembris)

Piedalīsies 1 klase no Lielupes pamatskolas un 1 klase no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, 4 pedagogi no Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.

Piedalījās 36 skolēni, 4 pedagogi no Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.

Mērķis sasniegts.

4. I zglītības iestāžu pieredzes apmaiņas darbnīca “Maslenica” (2020.gada 25.februārī)

Piedalīsies 1 klase no Lielupes pamatskolas un 1 klase no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, 4 pedagogi no Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.

Piedalījās ap 150 skolēniem, un 4 projektā iesaistītie pedagogi un pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.

Mērķis sasniegts.

5. I zglītības iestāžu pieredzes apmaiņas darbnīca “Maslenica” Lietuviešu vidusskolā Rīgā

(2020.gada 28. februārī)

Lielupes pamatskolas 1 klases izglītojamie un projektā iesaistītie 2 pedagogi apmeklēs Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā svētku pasākumu

Piedalījās 10 skolēni no Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas un iesaistītie pedagogi 3 projektā iesaistītie pedagogi no abām skolām.

Mērķis sasniegts.

6. Noslēguma konference ((2020. gada 14.augusts)

Piedalīsies 1 pārstāvis no Izglītības pārvaldes, 2 pedagogi no Lielupes pamatskolas un 2 pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.

Piedalījās 1 pārstāvis no Izglītības pārvaldes, 2 pedagogi no Lielupes pamatskolas un 2 pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.

Mērķis sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

No 2019. gada 17.jūnija līdz 2020.gada 30.aprīlim

No 2019. gada 17.jūnija līdz 2020.gada 30.aprīlim

Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 25.jūlija lēmums Nr.326 “Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā”.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2019. - 2020.gads (pa mēnešiem)

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Projekta ievadseminārs

X

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju

X

Darbnīca "Meteņi"

X

Darbnīca "Maslenica"

X

Darbnīca "Maslenica" Lietuviešu vsk.

X

Noslēguma konference

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā tika veiktas izmaiņas saistībā ar pēdējo aktivitāti – “Noslēguma konference”, kas sākotnēji tika plānota 2020. gada 20. aprīlī, taču tika pārcelta saistībā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem drošības ierobežojumiem uz 2020.gada 14. augustu. Projekta mērķa sasniegšanu tas neietekmēja.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2019. - 2020.gads (pa mēnešiem)

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Projekta ievadseminārs

X

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju

X

Darbnīca "Meteņi"

X

Darbnīca "Maslenica"

X

Darbnīca "Maslenica" Lietuviešu vsk.

X

Noslēguma konference

X

Projekta komanda

Projektu īstenotāja un atbildīgā - Izglītības attīstības nodaļa

Lielupes pamatskolā atbildīgais – Valts Šķepasts

Mežmalas pamatskolā atbildīgā – Nataļja Stupele

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts, jo notika sadarbība starp latviešu un mazākumtautību izglītības iestādēm, notika pieredzes apmaiņa starp pedagogiem, iestāžu administrācijām, kā arī izglītojamie caur praktisku kopā darbošanos iepazinās ar trim atšķirīgām kultūrām raksturīgajām tradīcijām.

Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši tam paredzētajam mērķim.

Projekta īstenošanai Izglītības pārvaldes budžetā programmā “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tika apstiprināts finansējums 1841,00 euro apmērā, tajā skaitā, komandējuma dienas naudas segšanai 1 323 euro, pārējiem komandējumu izdevumiem 18 euro un transportlīdzekļu nomai 500 euro. Faktiski projekta norises laikā tika iztērēti 1353,62 euro, tajā skaitā, komandējuma dienas naudas segšanai 1134,00 euro, pārējiem komandējumu izdevumiem 13,80 euro dodoties uz Lielbritāniju, un transportlīdzekļu nomai 205,82 euro braucienam uz Lietuviešu vidusskolu Rīgā. Rezultātā radās finanšu līdzekļu ekonomija 487,38 euro apmērā. Kā asociētajam partnerim, pašvaldībai šajā projektā bija nepieciešams segt tikai komandējuma dienas naudas, ceļojuma apdrošināšanas izmaksas un izdevumus par transportlīdzekļu nomu pārējos ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus sedza British Council pārstāvniecība Latvijā.

Ņemot vērā, ka Lielupes pamatskola un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola atrodas divās Jūrmalas pilsētas pretējās pusēs, tad iesaistītajiem skolēniem bija interesanti gan ieraudzīt kā izskatās citā skolā, gan savstarpēji iepazīties un atklāt kopīgo un atšķirīgo, gan iepazīstot tradīcijas gan vienam otru. Tāpat, projekta ietvaros pedagogi varēja dalīties un iepazīt dažādas darba metodes un smelties idejas darbam gan no pieredzes apmaiņas ar kolēģiem, gan apmeklējot izglītības iestādes Lielbritānijā, tā gūstot jaunas idejas kompetenču pieejas realizēšanai savā darbā.

Svarīgi gan nākotnē plānojot šāda veida projektus tomēr paredzēt arī izdevumus, piemēram, kancelejas precēm vai reprezentatīvajiem materiāliem.

Būtu svarīgi līdzīga veida projektus realizēt arī nākotnē, jo gan pedagogi, gan izglītojamie atzīmēja, ka atklājuši daudz ko jaunu viens par otru, lai gan visi darbojas vienas pilsētas ietvaros.

[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Lejupielāde: DOC un PDF