Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 231

protokols Nr. 7, 16. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā”
(KA2) atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gada apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P.3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.2.2. “Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” aktivitātes Nr.153 “Pirmsskolas izglītības iestāžu iesaiste starptautiskās sadarbības projektos” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam (turpmāk – Izglītības attīstības koncepcija), kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R.2.2.2. “Pirmsskolas izglītības pakalpojumi”, aktivitāti Nr.1 “PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos”, ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” Vadlīnijas (Erasmus+ Programm Guide), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) projektu iesniegumu atklātā konkursā ar projekta iesniegumu “SMILE” / “SMAIDS” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri privāto valodu pirmsskolu “Smyki” (Polija).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot sniegto pirmsskolas izglītības kvalitāti, pilnveidojot pirmsskolas darbinieku kompetences darbā mācību jomās: Social - sociālā un pilsoniskā apziņa, Maths – matemātisko priekšstatu veidošana, IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pratības attīstīšana, Language – valodas, tanī skaitā arī angļu valodas, prasmju veidošana un attīstīšana, Environment – apzinātas, dabai draudzīgas attieksmes pret dabu veidošana.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Tiks uzlabota pirmsskolas izglītības kvalitāte.

3.2. Iegūtā pieredze tiks popularizēta Jūrmalas pilsētas pirmsskolās.

3.3. Pirmsskolā tiks bagātināta starptautiskās sadarbības pieredze un veicinātas kvalitatīvas starptautiskās sadarbības iespējas nākotnē, pilnveidojot darbinieku darba kompetences arvien vairākiem darbiniekiem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.septembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 24 592,00 euro (divdesmit četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro, 00 centi), kas 100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanas nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 4 918,40 EUR (četri tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro, 40 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu projekta vadošajam partnerim – privātajai valodu pirmsskolai “Smyki”, ir veikusi 2021.gada 19.maijā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF