Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 232

protokols Nr. 7, 17. punkts

Par dalību programmas “Nordplus Junior”
atklātā projektu iesniegumu konkursā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” rīcības virziena R3.2.2. noteikto aktivitāti Nr.153 “Pirmsskolas izglītības iestāžu iesaiste starptautiskās sadarbības projektos” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam (turpmāk – Izglītības attīstības koncepcija), kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R3.2.2. “Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.1 “PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos”, ievērojot programmas “Nordplus Junior” vadlīnijas un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projektu iesniegumu “Challanges, Importance, Problems and Solutions”/”Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi.” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri Šauļu pirmsskolu “Debesu Kiemas” (Lietuva).

2. Noteikt projekta mērķi – skolotājiem izstrādāt un aprobēt vizuālās mākslas mācību resursus 4-6 gadīgiem audzēkņiem, izmantojot otrreizēji pārstrādātus un dabas materiālus.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izglītoti bērni par veselības un apkārtējās vides aizsardzības tēmām;

3.2. attīstīta multikulturālā sadarbība un veicināta angļu valodas prasmju pielietošana skolotājiem reālajā dzīvē;

3.3. veicināta starpkultūru sadarbība, skolotāju mācību stundu un semināru satura izstrādē un organizēšanā;

3.4. attīstīta pirmsskolas starptautiskā sadarbība izglītības jomā;

3.5. skolotāju iepazīstināšana ar partnervalstu labās prakses piemēriem izglītības jomā, ko popularizēt savā valstī.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.

5. Noteikt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2040,00 euro (divi tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 2040,00 euro (divi tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Ziemeļu Ministru padomes finansējums.

6. Uzdot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” līdz 2021.gada 31.maijam sagatavot projekta pieteikuma izstrādei nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos projekta vadošajam partnerim - Šauļu pirmsskolai “Debesu Kiemas” (Lietuva).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF