Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 233

protokols Nr. 7, 18. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam”
uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.562 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.2.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas 2021.gada 22.marta sēdes (protokols Nr.1) atzinumu un Domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 13.maija sēdes (protokols Nr.1.2-23/5) atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam” uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF