Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 238

protokols Nr. 7, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47,
Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Azimuts inženierizpēte”, vienotais reģistrācijas Nr.40003879063 (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 13.aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/21S-6856 ar lūgumu Domei apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību Medņu ielā 45, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 5032, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 5018 (turpmāk – zemes vienības) robežu pārkārtošanai, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Medņu ielā 45, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 5032 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000275776 nostiprinātas vienai juridiskai personai un vienai fiziskai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4481 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 016 5032.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Medņu ielā 47, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 5018, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000275778 nostiprinātas vienai juridiskai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4252 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 016 5018.

Sabiedrība 2021.gada 15.martā ir saņēmusi zemes vienību īpašnieku iesniegumu ar lūgumu veikt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada 4.februāra grozījumiem Nr.14-15/3 Domes 2019.gada 9.aprīļa darba uzdevumā - nosacījumos Nr.14-15/11 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir no zemes vienības Medņu ielā 45, Jūrmalā, atdalīt zemes vienības daļu 276 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Medņu iela 47, Jūrmalā, atlikušo zemes vienības daļu sadalīt izveidojot divas 2100 m2 un 2105 m2 lielas zemes vienības, sadalīt zemes vienību Medņu iela 47, Jūrmala izveidojot divas 2264 m2 un 2264 m2 lielas zemes vienības.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar nekustamo īpašumu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, īpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienības atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS3).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 11., 14., 19., 30.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, un 28.1., 28.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu, 4.1.3.4.apakšpunktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībām Medņu ielā 45, kadastra apzīmējums 1300 016 5032 un Medņu ielā 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 5018, kas ietver minēto zemes vienību robežu pārkārtošanu.

2. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 45, Jūrmalā, ar kopējo platību 4481 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 2100 m2 platībā un piešķirot adresi Daugavas iela 26, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0238, atdalot zemes vienības daļu 276 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Medņu ielā 47, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 45, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 2105 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0239, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 45, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600).

5. Zemes vienībai Medņu ielā 45, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0239 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 45, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Daugavas iela 26, Jūrmala, ar kopējo platību 2100 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Daugavas ielā 26, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600).

9. Zemes vienībai Daugavas ielā 26, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0238 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Daugavas ielā 26, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 47, Jūrmalā, ar kopējo platību 4252 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 1988 m2 platībā un pievienojot tai no zemes vienības Medņu ielā 45, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 276 m2 platībā, piešķirot adresi Daugavas iela 24, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0236, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

12. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 47, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 2264 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0237, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

13. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 47, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600).

14. Zemes vienībai Medņu ielā 47, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0237 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

15. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 47, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

16. Izveidot zemes vienību Daugavas iela 24, Jūrmala, ar kopējo platību 2264 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

17. Noteikt, ka zemes vienībai Daugavas ielā 24, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600).

18. Zemes vienībai Daugavas ielā 24, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0236 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

19. Uzdot zemes vienības Daugavas ielā 24, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

20. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0239 no Medņu iela 45, Jūrmala, uz adresi Daugavas iela 28, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF