Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 254

protokols Nr. 7, 44. punkts

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu
1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas domē 2021.gada 9.martā saņemts nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 32A, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/21S-4207) ar lūgumu iznomāt zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļu 48 m2 platībā un sauszemes daļu 188 m2 platībā pretim nekustamajam īpašumam Piekrastes ielā 32A, Jūrmalā laivu novietošanai.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.918) 2.punkts, cita starpā, noteic, ka ūdenstilpi iznomā rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai), peldbūvju izvietošanai, lai ierīkotu ar pakalpojumu sniegšanu saistītus objektus, savukārt 9.punkts noteic, ka ūdenstilpi šo noteikumu 2.punktā minētajiem izmantošanas veidiem, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā pašvaldība.

MK noteikumu Nr.918 7.1 punkts noteic, ka publiskās ūdenstilpes var iznomāt tikai tādu ēku un būvju izvietošanai, kas atļautas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un kuras aizliegts būvēt kā patstāvīgus īpašuma objektus.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļa atrodas “Peldlīdzekļu (laivas, jahtas) piestātnes” teritorijā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” teritorijā no Pērkona ielas līdz Valtera prospektam ūdenstilpes nomas maksa noteikta 0,57 euro par vienu m2 gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli). Ūdenstilpes daļai 48 m2 platībā nomas maksa gadā ir aprēķināta 27,36 euro, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Lai noteiktu iespējami augstāko zemes vienības sauszemes daļas nomas maksu tika pieaicināts neatkarīgs vērtētājs. Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.350) 3.punktam neatkarīgs vērtētājs ir persona ar labu reputāciju, kura ieguvusi augstākās izglītības piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā vai radniecīgā jomā, kas ir saistīta ar nekustamo īpašumu, kura ir apguvusi nekustamā īpašuma vērtētāja profesijai nepieciešamās zināšanas akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā, kā arī ieguvusi atbilstošu pieredzi un ir kompetenta attiecīgu aktīvu kategorijā un lokalizācijā esošas zemes un būvju novērtēšanā, vai persona, kurai ir derīgs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai (sertificēts vērtētājs).

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.350, ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā vērtētāja atlīdzības summu.

Neatkarīgā vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 2021.gada 21.aprīlī noteiktā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 sauszemes daļas 188 m2 platībā, tirgus nomas maksa gadā ir 320,00 euro, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.918 34.2.apakšpunktu nomas konkursu nerīko, ja ūdenstilpi piegulošās zemes vienības robežās vēlas iznomāt attiecīgās zemes īpašnieks.

Iesniegumā norādītā ūdenstilpes daļa atrodas pie nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 32A, Jūrmalā, kas pieder Vārds Uzvārds.

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds 2021.gada 9.marta iesniegumu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 9.punktu un 34.2.apakšpunktuun Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” 1.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada 23.marta lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-3/16), un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt Vārds Uzvārds zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļu 48 m2 platībā, uz pieciem gadiem peldbūves izvietošanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās dienas un līdz ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanai nomnieks samaksā nomas maksu par šajā punktā noteikto zemes vienības ūdenstilpes daļu 48 m2 platībā par pirmo nomas gadu 27,36 euro apmērā un pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

2. Iznomāt Vārds Uzvārds zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 sauszemes daļu 188 m2 platībā, uz pieciem gadiem teritorijas uzturēšanai un piekļūšanai pie ūdenstilpes daļā esošās peldbūves, bez tiesībām to norobežot.

3. Noteikt ūdenstilpes daļas nomas maksu gadā 0,57 euro/m2, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Noteikt sauszemes daļas 188 m2 platībā nomas maksu gadā 320,00 euro, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Noteikt, ka Vārds Uzvārds, kompensē Jūrmalas pilsētas domei pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” atlīdzības summu 302,50 euro apmērā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt lēmuma 1. un 2.punktā minēto līgumu noslēgšanu (saskaņā ar līgumu paraugiem lēmuma 1. un 2.pielikumā).

7. Ja šī lēmuma 1.punktā minētā nomas maksa par pirmo nomas gadu netiek samaksāta viena mēneša laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās dienas, šis lēmums zaudē spēku.

8. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Ūdenstilpes nomas līgumu un Zemes nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 12.maija lēmumam Nr.254

(protokols Nr.7, 44.punkts)

ŪDENSTILPES NOMAS LĪGUMS Nr.____________

Jūrmalā,

2021.gada __.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Iznomātājs), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Nomnieks), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti – Puse/-es, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _________ lēmumu Nr.____ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu” (1.pielikums), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105, kopējā platība 813,76 ha, daļu, kas sastāv no zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 48 m2 platībā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Līguma 2.pielikumā pievienoto plānu.

1.2. Objekta izmantošanas mērķis ir peldbūves izvietošana.

2. Pušu saistības

2.1. Iznomātājs apņemas:

2.1.1. nodot Nomniekam Objektu ar nodošanas – pieņemšanas aktu (3.pielikums) nomas lietošanā no Līguma spēkā stāšanās brīža;

2.1.2. sniegt Nomniekam atbalstu Līguma īstenošanā un ar savu rīcību vai cita nomas līguma noslēgšanu nepieļaut tādu trešās personas darbību, kas varētu kaitēt Nomniekam;

2.1.3. nodod Objektu nomā tādā stāvoklī, kādā tas ir uz Līguma slēgšanas brīdi.

2.2. Nomnieks apņemas:

2.2.1. nodrošināt Objekta lietošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem;

2.2.2. jebkuras darbības Objektā organizēt, ievērojot normatīvos aktus, tai skaitā, Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumus;

2.2.3. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības dienestu prasību ievērošanu;

2.2.4. veikt peldbūvju izvietošanu Objektā tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.5. atļaut Iznomātāja pārstāvjiem veikt Objekta pārbaudi un nodrošināt Nomnieka pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.6. netraucēt Objektā veikt izpētes darbus, kas saskaņoti ar Iznomātāju;

2.2.7. kopt un uzturēt ūdenstilpes piegulošo teritoriju;

2.2.8. nodrošināt bezmaksas tauvas joslas (krastmalas) lietošanu: kājāmgājēju kustībai, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai;

2.2.9. nodrošināt brīvu pieeju pie ūdenstilpes (Objekta), lai to varētu izmantot: atpūtai (t.sk., peldēšanos ūdeņos), kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei, dzeramā ūdens apgādei, rekreācijai un makšķerēšanai, rūpnieciskai zvejai;

2.2.10. ievērot Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (pieejami: www.jurmalasosta.lv) un citus normatīvos aktus, kas nosaka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu, un izmantot Objektu tikai Līgumā paredzētajam mērķim;

2.2.11. pārņemot no Iznomātāja Objektu, nodrošināt Objekta uzraudzību, īstenot kārtības nodrošināšanu tauvas joslā un piegulošajā zemesgabalā, konstatējot piesārņojuma noplūdi ūdenstilpē nodrošināt zivju bojāejas un slāpšanas novēršanu un nekavējoties ziņot Iznomātājam un kompetentām valsts institūcijām;

2.2.12. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus izmantot un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. Nomnieks apņemas informēt Iznomātāju par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez Iznomātāju informēšanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.3. Nomniekam nav tiesību, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas, iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) Objektu vai tā daļu.

2.4. Nomniekam aizliegts iznomātajā ūdenstilpes daļā būvēt (arī ierīkot vai uzstādīt) būves kā patstāvīgus īpašuma objektus.

2.5. Nomnieks var veikt Objekta krasta stiprinājumus atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un saskaņojot to ar Iznomātāju.

2.6. Organizējot atrakcijas, publiskus pasākumus utml. aktivitātes uz ūdens, Nomnieks ir atbildīgs par spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu, drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu.

2.7. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka paskaidrojumus par Objekta stāvokli.

2.8. Iznomātājam ir tiesības tauvas joslā vai piegulošajā zemesgabalā izvietot pašvaldības norādes, labiekārtojuma objektus.

2.9. Nomniekam ir aizliegts Objektā izvietot un publiski izmantot būvniecības stadijā esošas peldbūves, tai skaitā peldošas konstrukcijas, neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas Latvijas Kuģu reģistrā.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Puses saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” vienojas noteikt Objekta nomas maksu gadā 27,36 euro (divdesmit septiņi euro un 36 centi) apmērā , papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

3.2. Iznomātājam Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ūdenstilpes daļas nomas maksas apmēru, ja tiek veikti grozījumi Līguma 3.1.punktā minētajā Jūrmalas pilsētas domes lēmumā, pieņemts cits lēmums vai normatīvie akti attiecībā uz ūdenstilpes nomas maksas apmēru, bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, attiecīgi divus mēnešus iepriekš nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu ar koriģētu nomas maksas aprēķinu. Ja Nomnieks atsakās maksāt jauno nomas maksu, Līgums zaudē spēku, sākot no trešā mēneša pēc iepriekš minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas.

3.3. Par kārtējo kalendāro gadu, Objekta nomas maksa un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāka kopā – nomas maksājumi) tiek samaksāti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10.februārim ar pārskaitījumu Iznomātāja kontā: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22; kontā LV51PARX0002484575117.

3.4. Nomas maksu par pirmo nomas gadu, Nomnieks ir samaksājis līdz Līguma noslēgšanai, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstīto rēķinu.

3.5. Iznomātājs rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pēc Līguma spēkā stāšanās Iznomātāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Nomniekam, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Iznomātājs rēķinu elektroniski nosūta Nomniekam uz e-pasta adresi:______________.

3.6. Maksājumu dokumentos Nomniekam jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Iznomātājs saprastu, par ko maksājums tiek veikts.

3.7. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Iznomātājs ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu nomaksāšanas.

Ja Nomniekam ir nomas maksājumu parāds, tad Nomnieka kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.

3.9. Nomnieks maksā Jūrmalas pilsētas pašvaldības un valsts budžetā visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļu maksājumus.

3.10. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc Iznomātāja iniciatīvas nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa tiek pārrēķināta inflācijas gadījumā, iepriekšējā nomas gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz esošā gada 1.janvāri, un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos. Nomas maksas pārskatīšana pēc Iznomātāja iniciatīvas var notikt ne biežāk kā reizi gadā.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Iznomātājs nodod Nomniekam nomā Objektu no Līguma spēkā stāšanās brīža uz pieciem gadiem.

5. Līguma grozījumi un izbeigšana

5.1. Izdarīt grozījumus Līguma noteikumos var tikai pēc abpusējas Pušu vienošanās. Līguma grozījumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu Pušu parakstīti.

5.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa pēc Nomnieka pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to Iznomātājam ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums maksāt nomas maksu līdz Līguma izbeigšanai. Nomas maksa tiek aprēķināta kalendārā gada nomas maksu dalot ar 365 dienām un reizinot ar dienu skaitu līdz Līguma izbeigšanai.

5.3. Iznomātājs Līguma darbību vienpusēji var izbeigt 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot, ja:

5.3.1. Nomnieks sešu mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nav sācis Līgumā paredzēto darbību, nepilda vai pārkāpj Līguma nosacījumus, izmanto Objektu pretēji Līgumā noteiktajiem mērķiem, veic būvniecību vai objektu izvietošanu bez saskaņota projekta un/vai neievērojot būvniecības regulējošo normatīvo aktu prasības;

5.3.2. Nomnieks vairāk par mēnesi ir aizkavējis Objekta nomas maksas maksājumus un tos nesamaksā divu nedēļu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas no Iznomātāja;

5.3.3. saskaņā ar vides aizsardzības institūcijas atzinumu vai zinātniskajiem ieteikumiem veiktie valsts institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi, ūdenstilpes un tās piekrastes joslas hidroekoloģiskais stāvoklis dara neiespējamu Līguma turpmāku izpildi;

5.3.4. Nomnieks bojā vai posta Objektu vai arī izmanto Objektu mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.5. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz Nomnieka saistību izpildīšanu nākotnē.

5.4. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu saskaņā ar 5.3.apakšpunktu (izņemot 5.3.3.apakšpunktu) Nomnieks atlīdzina Iznomātājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu trīs mēnešu nomas maksājumu summas apmērā divu nedēļu laikā, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.

5.5. Iznomātājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstiski informējot Nomnieku sešus mēnešus iepriekš, un pieprasīt demontēt izbūvētās peldbūves un atbrīvot Objektu, ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Izbūvētās peldbūves tiek demontēts par Nomnieka līdzekļiem.

5.6. Līgums tiek izbeigts, ja tiek izbeigts ar Nomnieku noslēgtais Zemes nomas līgums par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 sauszemes daļas 188 m2 platībā nomu.

5.7. Objekts jānodod ar nodošanas un pieņemšanas aktu, sakārtotā stāvoklī, jāatbrīvo no atkritumiem un Nomnieka piederošām lietām.

5.7. Jebkādi neaizvākti priekšmeti pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīti par pamestiem, kurus Iznomātājs ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.8. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. Atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

6.1. Nomnieks atlīdzina Iznomātājam radušos materiālos zaudējumus, kas tam vai trešajām personām radušās Nomnieka vainas dēļ.

6.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

6.3. Par katru Līguma noteikuma pārkāpšanas gadījumu Iznomātājam ir tiesības piemērot Nomniekam līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi) apmērā.

6.4. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam maksu par faktisko Objekta lietošanu divkāršā apmērā no Līgumā noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt Nomniekam segt visa veida izdevumus, kādi Iznomātājam radīsies, ja Līguma darbībai beidzoties, Nomnieks kavē Objekta nodošanu vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līguma saistību pienācīgas izpildes.

6.6. Pušu strīdi tiek izskatīti, tām savstarpēji vienojoties, bet, ja nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.7. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas dēļ viena Puse rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, ko apliecina kompetenta institūcija, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. Minēto apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.2. Ja kāda no Pusēm maina Līgumā minētos rekvizītus, tai piecu darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse.

7.3. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.4. Līgums ir saistošs Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, Puses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros uz ______ lapām, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, otrs pie Nomnieka.

7.7. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

7.7.1. 1.pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _________ lēmuma Nr._____ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu” noraksts uz ____ lapas/ām;

7.7.2. 2.pielikums – ūdenstilpes daļas plāns uz vienas lapas;

7.7.3. 3.pielikums – Nodošans – pieņemšanas akts uz vienas lapas.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas numurs 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: 67093816; e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

E.Stobovs

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

personas kods:

adrese:

Tālr.______;e-pasts: _______

________________________

V.Uzvārds


3.pielikums

2021.gada _______________

Ūdenstilpes nomas līgumam

Nr.________________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā,

2021.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _______ lēmumu Nr.____ “ Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu ” un savstarpēji 2021.gada ______________ noslēgto Ūdenstilpes daļas nomas līgumu Nr.____________,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu”, nodod lietošanā un

Vārds Uzvārds, personas kods, pieņem lietošanā:

Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 1105, kopējā platība 813,76 ha, daļu, kas sastāv no zemes vienības ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 (upes posms starp 20 km un 21 km) 48 m2 platībā.

NODOD

_________________________

E.Stobovs

PIEŅEM

_________________________

V.Uzvārds


2 .pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 12.maija lēmumam Nr.254

(protokols Nr.7, 44.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS Nr.

Jūrmalā,

2021.gada __.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Iznomātājs), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Nomnieks), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti – Puse/-es, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _________ lēmumu Nr.____ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu” (1.pielikums), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 sauszemes daļu 188 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals) saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto zemesgabala plānu.

1.2. Iznomātājs apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. Iznomātājs apliecina, ka Zemesgabals līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3.Zemesgabala lietošanas mērķis ir - teritorijas uzturēšana un piekļūšana pie ūdenstilpes daļā esošās peldbūves, bez tiesībām to norobežot.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Iznomātāja tiesības un pienākumi:

2.1.1. Iznomātāja pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar Zemesgabala lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. Iznomātājs ir tiesīgs iznomāt jebkādu citu zemes vienības Lielupe Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401, daļu citām personām;

2.1.3. Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām paša Nomnieka, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam nekādus Zemesgabalam veiktos labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar Iznomātāju;

2.1.5. Iznomātājam ir tiesības veikt kontroli pār Zemesgabala lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.6. Iznomātājs ir tiesīgs prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.

2.2. Nomnieka tiesības un pienākumi:

2.2.1. Nomnieks ir tiesīgs veikt būvniecību un teritorijas labiekārtošanu tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.2. Nomnieks ir tiesīgs nodot Zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. Nomniekam jāiesniedz Iznomātājam trīs cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. Zemesgabala apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie Iznomātāja;

2.2.3. Nomniekam ir pienākums nodrošināt Zemesgabala lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.4. Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam nomas maksu un normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.5. Nomniekam ir pienākums ievērot Zemesgabala lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā;

2.2.6. Nomniekam ir pienākums nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.7. Nomniekam ir pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī Zemesgabalu, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas, ja tādi ir Zemesgabalā;

2.2.8. Nomniekam ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.9. Nomniekam ir pienākums avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot Iznomātājam un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.10. Nomnieks atlīdzina Iznomātājam vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies Nomnieka vainas dēļ;

2.2.11. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus Nomnieks izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. Nomnieks apņemas informēt Iznomātāju par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez saskaņošanas ar Iznomātāju, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.12. jebkura Līguma darbības izbeigšanās gadījumā divu nedēļu laikā nodot Zemesgabalu Iznomātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu;

2.2.13. Pēc Līguma termiņa beigām veikt Zemesgabala sakopšanu.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Puses vienojas par Zemesgabala gada nomas maksu 320,00 euro (trīs simti divdesmit euro) apmērā.

3.2. Nomnieks papildus Zemesgabala nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Līgumā noteikto Zemesgabala nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli Nomnieks maksā, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (nomas maksa). Zemesgabala nomas maksas maksājumi veicami reizi ceturksnī par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts divu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu .

3.4.  Nomnieks kompensē Iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 302,50 euro (trīs simti divi euro un 50 centi) apmērā par Zemesgabala tirgus nomas maksas novērtēšanu. Maksājums tiek veikts divu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV20PARX0002484571019.

3.5. Iznomātājs rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Iznomātāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Nomniekam, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Iznomātājs rēķinu elektroniski nosūta Nomniekam uz e-pasta adresi:____________.

3.6. Maksājuma dokumentos Nomniekam jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.7. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par Zemesgabala nomu. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Iznomātājs ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, Iznomātājs aprēķina Nomniekam nokavējuma procentus – 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.9. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.10. Līguma darbības laikā Iznomātājam ir tiesības nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku rēķinu, vienpusēji mainīt Zemesgabala nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā:

3.10.1. ja normatīvie akti paredz citu neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību;

3.10.2. ja ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti uz neapbūvētu zemesgabalu attiecināmi nodokļi un nodevas vai mainīts ar nodokli apliekamais objekts.

3.11. Līguma 3.10.1 un 3.10.2.apakšpunktā minētajos gadījumos nomas maksas vai citu saistīto maksājumu apmērs tiek mainīts ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos.

3.12. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko ZEMESGABALA lietošanu divkāršā apmērā no Līgumā noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā ar NOMNIEKA saistību neizpildi, ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē ZEMESGABALA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un tiek noslēgts uz pieciem gadiem.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses.

4.4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Nomnieku divas nedēļas iepriekš, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kā arī Nomnieka taisītos izdevumus, ja:

4.4.1. Nomnieks nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus;

4.4.2. Nomnieks bojā vai posta Zemesgabalu vai arī izmanto Zemesgabalu mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

4.4.3. Nomnieks ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa nemaksā kādus no Līgumā paredzētajiem maksājumiem;

4.4.4. Zemesgabals nokļuvis avārijas stāvoklī;

4.4.5. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz Nomnieka saistību izpildīšanu nākotnē.

4.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Nomniekam ir pienākums demontēt Zemesgabalā uzstādītos labiekārtojuma elementus un atbrīvot Zemesgabalu. Labiekārtojuma elementi tiek demontētas un Zemesgabals atbrīvots par Nomnieka līdzekļiem.

4.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Zemesgabals Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.

4.7. Nomnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot trīs mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums nojaukt visas viņam piederošos labiekārtojuma elementus, ja Puses nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc Līguma izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru Iznomātājs ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.

4.8. Līgums tiek izbeigts, ja tiek izbeigts ar Nomnieku noslēgtais Ūdenstilpes nomas līgums par ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 48 m2 platībā nomu.

4.9. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nesamaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Pušu strīdi tiek izskatīti Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no Pusēm maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam piecu darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja Iznomātājs tiek reorganizēts vai likvidēts vai Nomniekam ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam.

5.6. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena Puse rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, Puses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz piecām lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – Iznomātājam, viens – Nomniekam.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _____________ lēmuma Nr._____ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu” noraksts uz ____ lapām.

2.pielikums – zemesgabala plāns uz vienas lapas.

3.pielikums – Nodošanas-pieņemšanas akts uz vienas lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas numurs 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: 67093816; e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

E.Stobovs

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

personas kods:

adrese:

Tālr.______;e-pasts: _______

________________________

V.Uzvārds


3.pielikums

2021.gada _______________

Zemes nomas līgumam

Nr.________________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā,

2021.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _______ lēmumu Nr.____ “ Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu ” un savstarpēji 2021.gada ______________ noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.____________,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu”, nodod lietošanā un

Vārds Uzvārds, personas kods, pieņem lietošanā:

Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 1105, kopējā platība 813,76 ha, daļu, kas sastāv no zemes vienības sauszemes daļas Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 188 m2 platībā.

NODOD

_________________________

E.Stobovs

PIEŅEM

_________________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF