Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 267

protokols Nr. 7, 58. punkts

Par dalību European City Facility (EUCF) konkursā
par ilgtspējīga investīciju koncepta izstrādi

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” noteiktā rīcības virziena R2.1.1.: “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr.63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk., izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās”, kā arī Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk - Enerģētikas rīcības programma), kurā veikt grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.542 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”, nosakot Enerģētikas rīcības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 1.pielikuma “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2021.-2022.gadam” pasākuma 4.4. “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija” rīcības 4.4.1. “Ielu apgaismojuma modernizācijas Ilgtermiņa stratēģijas izstrāde” un 4.4.2. “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa”, saskaņā ar 2004.gada 19.aprīļa pilnvarojuma līgumu Nr.1.1-16/698, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Jūrmalas gaisma”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, ievērojot European City Facility (turpmāk – EUCF) konkursa nosacījumus (www.eucityfacility.eu), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību EUCF 2.uzsaukuma investīciju konceptu projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Viedas ielu apgaismojuma sistēmas izveide” (Development of a Smart Street Lighting System).

2. Noteikt projekta mērķi – radīt viedas ielu apgaismojuma sistēmas investīciju konceptu, kas balstīta “viedās pilsētas” konceptā, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas vajadzības.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – sagatavots investīciju plāns ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošanai ar viedo sensoru integrāciju.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes pienākumus projekta mērķa sasniegšanai:

4.1. Jūrmalas pilsētas domei iepazīties un sniegt priekšlikumus par ziņojumiem, pārskatiem un citiem projekta ietvaros radītiem dokumentiem, kā arī, izvērtējot nepieciešamību, piedalīties projektā organizētajos pasākumos;

4.2. Jūrmalas pilsētas domei sadarbībā ar SIA “Jūrmalas gaisma” veikt ielu apgaismojuma infrastruktūras novērtējumu, identificēt atjaunojamās infrastruktūras objektus un veikt nepieciešamo investīciju aplēsi.

5. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 31.oktobra līdz 2024.gada 31.oktobrim.

6. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 60 000,00 euro (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi), kur EUCF finansējums ir 100% jeb 60 000,00 euro (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

7. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 30% jeb līdz 18 000,00 euro (astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā no 6.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta.

8. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu EUCF 2.uzsaukuma investīciju konceptu projektu konkursā līdz 2021.gada 31.maijam uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai sadarbībā ar SIA “Jūrmalas gaisma”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF