Stājas spēkā 24.04.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 21

protokols Nr. 5, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2021.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

94 320 742

euro

kārtējā gada izdevumi

126 696 175

euro

700

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 375 433

euro

-700

euro

Finansēšana

32 375 433

euro

700

euro

 Atlikums gada sākumā

17 489 855

euro

700

euro

Atlikums gada beigās

4 142 015

euro

Aizņēmumi

25 665 749

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 720 957

euro

Pamatkapitāla palielinājums

917 199

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domei tāmes Nr.04.730.015.JPD.0430, Nr.04.900.016.JPD.0430, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.08.230.P040.JPD.0459, Nr.01.330.810.JPD.1700, Nr.08.620.004.JPD.1200, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.08.620.040.JPD.0310, Nr.04.730.015.JPD.0329, Nr.08.290.016.JPD.1600, Nr.04.900.890.JPD.JPV;

1.3.2. Sākumskolai “Ābelīte” tāmi Nr. 09.210.001.ABEL;

1.3.3. Jūrmalas Alternatīvai skolai tāmi Nr.09.210.001.ASK;

1.3.4. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr. 08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

1.3.5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.210.001.JVG;

1.3.6. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.JVS;

1.3.7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” tāmi Nr.10.700.071.KAUG;

1.3.8. Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.KPS;

1.3.9. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.KVS;

1.3.10. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei tāmes Nr.07.220.063.LP99, Nr. 07.620.063.LP99;

1.3.11. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.LPS;

1.3.12. Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MPS;

1.3.13. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MVS;

1.3.14. Pumpuru vidusskolai tāmes Nr.09.210.001.PVS;

1.3.15. Slokas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.SPS;

1.3.16. Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.VPS

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2021.gadā 9 854 923 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.5. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.marta un 8.aprīļa rīkojumiem Nr.1.1-14/21-66 un Nr.1.1-14/21-74, izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.510.001.SS, Nr.04.900.022.JPD.0620, Nr.06.600.004.JPD.1600 un Nr.06.600.016.JPD.1600;

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātās tāmes Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.04.900.022.JPD.0620, Nr.06.600.004.JPD.1600 un Nr.06.600.016.JPD.1600;

2.2.2. Jūrmalas Sporta skolai apstiprināto tāmi Nr.09.510.001.SS,

ar jauno šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto attiecīgo tāmi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF