Stājas spēkā 01.06.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 23

protokols Nr. 7, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2021.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

94 372 578

euro

501

euro

kārtējā gada izdevumi

127 144 904

euro

1 201

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 772 326

euro

-700

euro

Finansēšana

32 772 326

euro

700

euro

Atlikums gada sākumā

17 489 855

euro

700

euro

Atlikums gada beigās

3 613 862

euro

Aizņēmumi

25 665 749

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 720 957

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 048 459

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domei tāmes Nr. 08.620.040.JPD.0310, Nr.04.900.003.JPD.0329, Nr.04.900.004.JPD.0329, Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.01.110.030.JPD.0521, Nr.06.600.030.JPD.0521, Nr.08.100.030.JPD.0521, Nr.09.100.030.JPD.0521, Nr.06.600.004.JPD.0550, Nr.06.600.006.JPD.0550, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.08.100.055.JPD.0550, Nr.08.100.006.JPD.0550, Nr.05.100.200.JPD.0550, Nr.03.600.014.JPD.0620, Nr.09.210.P018.JPD.0730, Nr.09.210.020.JPD.0730, Nr.09.510.020.JPD.0730, Nr.09.820.017.JPD.0730, Nr.08.620.016.JPD.1200, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.08.100.050.9010, Nr.08.100.030.JPD.9020, Nr.09.810.032.JPD.JPV;

1.3.2. Sākumskolai “Ābelīte” tāmi Nr.09.210.001.ABEL;

1.3.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmi Nr.09.100.001.AK;

1.3.4. Jūrmalas Alternatīvai skolai tāmes Nr.09.210.001.ASK, Nr.09.600.090.ASK;

1.3.5. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr.09.510.001.BJIC;

1.3.6. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai tāmi Nr.10.400.001.BT;

1.3.7. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle” tāmes Nr.08.240.085.DK, Nr.08.240.900.DK;

1.3.8. Jūrmalas Futbola skolai tāmi Nr.09.510.001.FS;

1.3.9. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

1.3.10. Jūrmalas pilsētas pamatskolai tāmi Nr. 09.210.001.JPP;

1.3.11. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas Sporta servisa centrs” tāmes Nr. 08.100.001.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

1.3.12. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.210.001.JVG;

1.3.13. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.JVS;

1.3.14. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” tāmes Nr.10.700.071.KAUG, Nr.10.200.065.KAUG, Nr.07.490.062.KAUG;

1.3.15. Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.KPS;

1.3.16. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.KVS;

1.3.17. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99, Nr.08.400.016.LP99;

1.3.18. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas tāmes Nr.09.210.001.LPS, Nr.09.600.090.LPS;

1.3.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmi Nr.09.100.001.MAD;

1.3.20. Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MPS;

1.3.21. Jūrmalas Mākslas skolas tāmi Nr.09.510.001.MS;

1.3.22. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MVS;

1.3.23. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr.09.510.001.MZVS;

1.3.24. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

1.3.25. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmi Nr.09.100.001.PODZ;

1.3.26. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai tāmes Nr.03.110.001.PP, Nr.03.110.014.PP, Nr.03.110.810.PP;

1.3.27. Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.PVS;

1.3.28. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmi Nr.09.100.001.SAUL;

1.3.29. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” tāmes Nr.10.700.900.SLO, Nr.10.700.910.SLO;

1.3.30. Slokas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.SPS;

1.3.31. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr.09.510.001.SS;

1.3.32. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmi Nr.09.100.001.TAUR;

1.3.33. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai tāmi Nr.01.110.001.VK;

1.3.34. Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.VPS;

1.3.35. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” tāmes Nr.10.200.068.VVSPC, Nr.10.120.069.VVSPC, Nr.10.120.070.VVSPC, Nr.10.200.072.VVSPC

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

1.4.1. Jūrmalas pilsētas domes tāmi Nr.05.100.P048.JPD.0550;

1.4.2. Jūrmalas Aspazijas pamatskolas tāmēm Nr.09.210.001.JAP, Nr.09.600.090.JAP;

1.4.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas tāmi Nr.04.230.P049.PP.

1.5. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2021.gadā 9 563 955 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.6. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.7. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Apstiprināt 2021.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 33 000 euro apmērā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” centra B korpusa ēkas atjaunošanai.”

1.8. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Apstiprināt 2021.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 424 243 euro apmērā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, t.sk.:

7.1. 176 879 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles kompleksa uzturēšanas izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

7.2. 162 364 euro apmērā – kapitālsabiedrības administratīvo izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

7.3. 10 000 euro apmērā – koncertflīģeļa kapitālajam remontam;

7.4. 75 000 euro apmērā – ekrānu un skaņas aprīkojuma iegādei izvietošanai parkā.”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 7.maija un 18.maija rīkojumiem Nr.1.1-14/21-88 un Nr.1.1-14/21-96 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.09.510.001.SS, Nr.01.890.890.JPD.JPV un Nr.08.620.040.JKC99;

2.2. aizstāt 2.pielikumā Jūrmalas pilsētas domei apstiprināto tāmi Nr.01.890.890.JPD.JPV ar jaunu šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto attiecīgo tāmi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF