Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 84.nolikumu

2021.gada 30.septembrīNr. 14

protokols Nr. 16, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18
“Īpašumu pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 1.punktā vārdu “pašvaldības.”

1.2. Aizstāt 4.punktā vārdu “pašvaldības” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība)”.

1.3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Dzīvokļu nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa, Nodokļu nodaļa, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Mežsaimniecības nodaļa un Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa.”

1.4. Svītrot 5.1punktu.

1.5. Papildināt ar 7.28. un 7.29.punktu šādā redakcijā:

“7.28. organizēt un nodrošināt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrīvošanu no īrnieku vai nepiederošu personu mantām, vai sadzīves atkritumiem, nodrošinot to izvešanu un utilizāciju;

7.29. organizēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu remonta darbu izmaksu tāmes sagatavošanu un pēc to saskaņošanas, organizēt un nodrošināt remonta darbus pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās.”

1.6. Aizstāt 8.72.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

1.7. Svītrot 8.77.punktu.

1.8. Papildināt ar 10.3punktu šādā redakcijā:

“10.3 Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļas uzdevumi ir:

10.31. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvdarbus pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodaļas kompetencei un izpilddirektora rīkojumam vai pārvaldes vadītāja uzdevumam un uzraudzīt to īstenošanu, izņemot valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus, un remonta darbus pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās (turpmāk – būvdarbi ar finanšu avotu ierobežojumiem);

10.32. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvdarbus ar finanšu avotu ierobežojumiem, saskaņojot tos ar pārvaldes vadītāju;

10.33. apsekot būvdarbiem paredzētos īpašumus, organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu tehnisko novērtēšanu un būvdarbiem ar finanšu avotu ierobežojumiem nepieciešamo izmaksu aprēķinu veikšanu;

10.34. pēc pašvaldības iestādes vadītāja lūguma nodrošināt profilaktiskos darbus pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu inženierkomunikāciju uzturēšanā un iekārtu atslēgšanā vai pieslēgšanā siltumapgādes, t.sk., gāzes sistēmas, elektroapgādes, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nodrošināšanai;

10.35. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, saskaņojot ar Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļu;

10.36. organizēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu vai citu tiesību subjektiem piederošo nekustamo īpašumu konstrukciju norobežošanu un nojaukšanas darbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši domes lēmumam, izpilddirektora rīkojumam vai pārvaldes vadītāja uzdevumam;

10.37. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos, izņemot pašvaldības iestādēs, ugunsdrošības prasību ievērošanu, ugunsdrošības inventāra nodrošināšanu un to uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.38. sagatavot būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem plāna sagatavošanu un sniegt par veicamo būvdarbu prioritātēm, sagrupējot tos prioritārā secībā un norādot to paredzamos izpildes termiņus un būvdarbu paredzamās izmaksas;

10.39. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē atbilstoši nodaļas kompetences jautājumiem;

10.310. sniegt priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, lai nodrošinātu publisko iepirkumu procedūras veikšanu;

10.311. līguma par būvdarbiem ar finanšu avotu ierobežojumiem noslēgšanas gadījumā, nodrošināt līgumā norādīto būvdarbu kvalitatīvu īstenošanu atbilstoši līgumā noteiktajiem termiņiem, apjomiem, izmaksām un būvdarbu izmaksu tāmē norādītajām pozīcijām;

10.312. saskaņot paredzamo būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem izmaksu tāmes, tehniskās specifikācijas, apjomus, veikto darbu aktus un iesniegtās darbu izpildes atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, apliecinot, ka veiktie darbi ir izpildīti kvalitatīvi, atbilst noteiktajiem apjomiem, norādītajiem būvizstrādājumiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt veikto būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem izpildes kontroli;

10.313. pieņemt apmaksai izpildītos būvdarbus ar finanšu avotu ierobežojumiem, nodrošināt pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

10.314. sagatavot nepieciešamos dokumentus, t.sk., domes lēmuma projektus par pašvaldības dzīvojamās vai nedzīvojamās ēkās vai telpās veiktajiem būvdarbiem kā dāvinājuma priekšmetu pieņemšanu vai atteikumu gadījumos, kad ziedotāji (dāvinātāji) rakstiskā iesniegumā domei ir izteikuši gribu veikt būvdarbus un pēc darbu pabeigšanas izbūvētos objektus pašvaldības dzīvojamās vai nedzīvojamās ēkās vai telpās bez atlīdzības nodot pašvaldības īpašumā.”

1.9. Svītrot 10.11.punktā vārdus “Jūrmalas pilsētas.”

1.10. Aizstāt 14.4.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “pašvaldības”.

1.11. Papildināt ar 16.1punktu šādā redakcijā:

“16.1 Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par Dzīvokļu nodaļas un Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļas organizēto remonta darbu un būvdarbu procesu norisi, to izpildi noteiktajos termiņos un apjomos, un to uzraudzību.

1.12. Svītrot 20.1punktu.

1.13. Svītrot 22.1punktu.

1.14. Svītrot 24., 27., 28.punktā vārdus “vai daļas”.

1.15. Papildināt ar 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

“32. Dzīvokļu nodaļa ir Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas arhīva dokumentācijas, līgumsaistību, budžeta līdzekļu un citu tiesību un saistību pārņēmēja pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu remontdarbiem un sadzīves atkritumu izvešanai un utilizācijai no pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām.

33. Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa ir Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas arhīva dokumentācijas, līgumsaistību, budžeta līdzekļu un citu tiesību un saistību pārņēmēja, izņemot saistības, kas skar pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu remontdarbus, sadzīves atkritumu izvešanu un utilizāciju no pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām.”

2. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 15.novembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis