Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 302

protokols Nr. 12, 30. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam”
2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumus Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.punktā noteikto, kā arī ņemot vērā Izglītības komitejas 2021.gada 15.jūlija sēdes (protokols Nr.1.2-31/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt “Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam” uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF