Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 305

protokols Nr. 12, 34. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, un noteiktu tās atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra kārtības “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.647) 39.punktam, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisija (izveidota ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2020.gada 4.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/20-312) ir veikusi izvērtējumu attiecībā uz pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” (vienotais reģistrācijas numurs 40003220000) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība) atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Izvērtēšanas rezultātā tika konstatēts sekojošais:

a) viena no pašvaldības autonomajām funkcijām saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

b) kapitālsabiedrība tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros, proti, īstenot veselības aprūpes pieejamību;

c) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825), prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā “J8. Iedzīvotāju veselība” un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 un ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 pagarināts tās darbības termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim) vidējā termiņa mērķim “Sociālā infrastruktūra” prioritātē P3.6. “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virziens 3.6.1.: “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” un prioritātē P1.5. “Veselības tūrisma attīstība” rīcības virziens 1.5.1.: “Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība”;

d) atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība” kapitālsabiedrība ir III. līmeņa stacionārā ārstniecības iestāde un tai noteikti pakalpojumu profili, kas nodrošina pakalpojuma pieejamību attiecīgajā veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas teritorijā;

e)  Jūrmalas pilsētā ir vairākas ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros pakalpojumus, tomēr kapitālsabiedrība ir vienīgā ārstniecības iestāde Jūrmalas pilsētā, kas sniedz valsts apmaksātos diennakts stacionāra pakalpojumus un neatliekamo palīdzību, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, jo pakalpojuma saņēmēji ir ne tikai Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāji, bet arī Jūrmalai ģeogrāfiski tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāji un ārvalstu viesi;

f) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst gan Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktam gadījumam, kad tiek novērsta tirgus nepilnība valsts apmaksāto stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu jomā, gan arī 88.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam gadījumam , kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā;

g) kapitālsabiedrībai ir patstāvīga neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūru;

h) kapitālsabiedrība attiecīgo pārvaldes uzdevumu (veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi, sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta nosacījumiem, kā arī 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisijas 2021.gada 2.jūlija apstiprināto izvērtējumu un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2021.gada 15.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 40003220000, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktiem gadījumiem, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek novērsta tirgus nepilnība un kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 40003220000, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Saskaņā ar “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam” un “Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020.gadam” (ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 pagarināts tās darbības termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim) veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus:

3.1. Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;

3.2. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība.

4. Atbalstīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025.gadam piedāvāto rīcības plāna īstenošanu lēmuma 3.punktā noteikto vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanai.

5. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram uzraudzīt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF