Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 314

protokols Nr. 12, 43. punkts

Par būves nojaukšanu Talsu šosejā 64, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izskatot jautājumu par būves (kadastra apzīmējums 1300 019 2713 001), Talsu šosejā 64, Jūrmalā (turpmāk – būve) nojaukšanu, ņem vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000457831 Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir zemes vienības īpašniece.

[2] Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SKANORE” 2021.gada 21.jūnijā izstrādātā tehniskā atzinuma 7.1.apakšpunktu, būves nesošo konstrukciju, fasāžu, jumta konstrukciju, jumta ieseguma un lietus ūdens novadsistēmas stāvoklis ir neapmierinošs.

[3] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.pantu b ūve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[4] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” būve daļēji atrodas ārpus zemes gabala robežām, ielas sarkanajās līnijās.

[5] Dome, izskatot dokumentus: būvju tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000457831, būves foto fiksācijas un izmantojot zemes īpašnieka tiesības lemt par būves izmantošanu, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2021.gada 6.jūlija atzinumu (protokols Nr.14–21/07), Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2021.gada 13.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-26/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt būvi (kadastra apzīmējums 1300 019 2713 001), Talsu šosejā 64, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai būves (kadastra apzīmējums 1300 019 2713 001), Talsu šosejā 64, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF