Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 359

protokols Nr. 14, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11
“Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna
2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) 2.2.apakšpunktu un Domes 2020.gada 29.oktobra lēmuma Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” ar kuru veikti grozījumi, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, kā arī Domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.155 “Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā" un 2018.gada 1.maija nodošanas - pieņemšanas aktu Nr.1, ar kuru Jūrmalas pilsētas muzejam kā filiāle tika pievienots Bulduru izstāžu nams, un saskaņā ar Kultūras jautājumu komitejas 2021.gada 12.augusta sēdes (protokols Nr.1.2-32/4) atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmumā šādus grozījumus:

1.1. Izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.-2022.gadam”;

1.2. aizstāt visā Lēmuma un pielikuma tekstā vārdus “Jūrmalas pilsētas pašvaldība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ”Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība” (attiecīgā locījumā);

1.3. Izteikt Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2022.gada 31.decembrim sadaļu “Jūrmalas kultūrvides attīstības aktualizētais rīcības plāns 2017.-2022.gada 31.decembrim” jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF