Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 365

protokols Nr. 14, 13. punkts

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1)
skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses
apmaiņai” projekta “Es esmu moderns skolotājs /
I am a modern teacher” noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas “Darbības un pasākumi” prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāte Nr.157 “Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai” un aktivitāte Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam (turpmāk – Izglītības attīstības koncepcija), kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II. sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R3.2.3.“Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāte Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.405 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Es esmu moderns skolotājs/ I am a modern teacher” īstenošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu un starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk – VIAA) un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolu 2018.gada 13.augustā noslēgto projekta “Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” Finansēšanas līgumu Nr.2018-1-LV01-K101046944, un no VIAA 2020.gada 21.decembrī saņemto vēstuli par projekta noslēguma atskaites apstiprināšanu (reģistrēta Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.8.-10.1/8501), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” (turpmāk – projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 11 217,44 euro (vienpadsmit tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro, 44 centi) saskaņā ar 2.pielikumu “Projekta “Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikumu “Pārskats par projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 10 682,00 euro (desmit tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro, 00 centi), kur Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansējums ir 100% jeb 10 682,00 euro (desmit tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro, 00 centi);

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem, sastāda 535,44 euro (pieci simti trīsdesmit pieci euro, 44 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.365

(protokols Nr.14, 13.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

“Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher”

Līguma/vienošanās Nr.

2018-1-LV01-K101046944

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Savienības programmas Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

1.pamatdarbība (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”

Projekta mērķis

Projekta un aktivitāšu mērķis bija pilnveidot Mežmalas vidusskolas skolotāju zināšanas IT (Informācijas tehnoloģijas) jomā un attīstīt skolas starptautisko sadarbību izglītības jomā. Apgūt jaunas vērtēšanas metodes ar neformālo izglītību un izglītošanos ārpus telpām. Apmeklēt profesionālās pilnveides seminārus, kuri notika Itālijā sadarbībā ar JUMP IN institūtu, kas specializējas vairākās izglītības jomās.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Mobilitāte uz Itāliju (16.06.2019-23.06.2019)

Organizēt kursus “CLIL”, kurā piedalīsies 2 sākumskolas skolotājas

Tika noorganizēti kursi “CLIL” , kurā piedalījās 2 sākumskolas skolotājas.

Plānotie mērķi tika sasniegti.

Organizēt kursus “TICO”, kurā piedalījās 2 sākumskolas skolotājas un direktores vietniece.

Tika noorganizēti kursi “TICO”, kurā piedalījās 2 sākumskolas skolotājas un direktores vietniece.

Tika iegūtas jaunas idejas un zināšanas. Dalībnieki. saņēma starptautiskos diplomus EUROPASS.

Plānotie mērķi tika sasniegti.

Noslēguma konference Latvijā (16.06.2019-23.06.2019)

Organizēt konferenci.

Tika organizēta pieredzes popularizēšana ar skolas pedagogiem, kā arī novadītas praktiskas darbnīcas skolas audzēkņiem un vecākiem.

Plānotie mērķi tika sasniegti.

Projektā veiktie grozījumi

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, lai sasniegtu mērķus projekts tika pagarināts par 4 mēnešiem, attālināti tika organizēti kursi “TICO” vienai sākumskolas skolotājai, jo 2019.gada jūnijā pedagoģei bija slimības lapa un viņa nevarēja doties vizītē uz Itāliju.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

No 20l8.gada 19.augusta līdz 2020.gada 18.augustam

No 20l8.gada 19.augusta līdz 2020.gada 28.decembrim.

Finansēšanas līgums par projekta īstenošanu (līguma numurs 2018-1-LV01-K101046944, 13.08.2018).

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, lai sasniegtu mērķus projekts tika pagarināts par 4 mēnešiem

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

 (pa ceturkšņiem)

2018.g. 4.cet.

2019.g.

1.cet.

2019.g.

2.cet.

2020.g.

3.cet.

2020.g.

4.cet.

Skolas skolotāji apmeklē valodas kursus kuros dalībniekiem ir iespēja papildināt savas zināšanas angļu valodā, kā arī iepazīties ar dalībvalstu pieredzi un to kultūru.

X

X

Mobilitāte uz Itāliju

X

Projekta noslēguma konference

X

Atskaites VIAA

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā.

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, projekts tika pagarināts par 4 mēnešiem. Projekta mērķi tika sasniegti.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2018.g. 4.cet.

2019.g.

1.cet.

2019.g.

2.cet.

2020.g.

3.cet.

2020.g.

4.cet.

Skolas skolotāji apmeklē valodas kursus kuros dalībniekiem bija iespēja papildināt savas zināšanas angļu valodā, kā arī iepazīties ar dalībvalstu pieredzi un to kultūru.

X

X

Mobilitāte uz Itāliju

X

Projekta noslēguma konference

X

Atskaites VIAA

X

Projekta komanda

Skolas direktore – Andžela Zubkovska;

Projekta asistenti - Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds;

Projekta grāmatvedis – Svetlana Bulekova, galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim. Neskatoties uz COVID-19 apstākļiem un izveidojušos situāciju, kad plānotā vizīte vienai skolotājai nenotika, un piešķirtais finansējums netika apgūts pilnā apmērā - radās projektā neattiecināmās izmaksas 535,44 euro (pieci simti trīsdesmit pieci euro, 44 centi) apmērā, projekta mērķi tika sasniegti, jo, vienojoties ar projekta partneriem, rezultātā pedagoģei tika organizēti “TICO” kursi attālināti tiešsaistē.

Projekta noslēgumā ir sekojoši secinājumi un ieguvumi:

· Projekta darbības laikā Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pedagogiem bija iespēja iepazīties ar citu valstu labās prakses piemēriem izglītības jomā, kas palīdzēs turpmāk veidot starptautisku sadarbību.

· Skolotājas pielieto jaunas metodes mācību procesā, biežāk un jēgpilni izmanto IT (jaunas tehnoloģijas/ierīces) zināšanas mācību stundu laikā un ārpus mācību procesa.

· Attīstīta multikulturālā sadarbība un veicināta angļu valodas prasmju pielietošana skolotājiem.

· Veicināta starpkultūru sadarbība mācību stundu un semināru satura izstrādē un organizēšanā.

· Apgūtas jaunas vērtēšanas metodes un skolēnu izglītošanas iespējas ārpus telpām.

[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF