Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 367

protokols Nr. 14, 15. punkts

Par Latvijas Airēšanas federācijas sacensību līdzfinansēšanu

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021. gada 15. jūlijā saņemts biedrības “Latvijas Airēšanas federācijas” (reģistrācijas Nr.40008022792, turpmāk - Biedrība) iesniegums (Domes lietvedībā reģistrēts ar Nr. 1.1-37/21S-12888), kurā norādīts, ka 2021.gada 18.septembrī norisināsies Latvijas Čempionāts MIX Regate airēšanā. Biedrība lūdz izskatīt iespēju atbalstīt un apmaksāt sacensību izmaksas atbilstoši iesniegumam pievienotajai izdevumu tāmei (pielikums). Saskaņā ar Biedrības iesniegto tāmi sacensību kopējās izmaksas ir 822,00 euro (astoņi simti divdesmit divi euro un 00 centi), no kurām Biedrība lūdz līdzfinansējumu 586,00 euro (pieci simti astoņdesmit seši euro un 00 centi) apmērā, apmaksājot glābēju uz ūdens, pašvaldības policijas darbinieku nodrošināšanu finiša zonā, labierīcību un atkritumu tvertņu nodrošināšanas izdevumus. Biedrība vērš uzmanību, ka šogad būtiski samazināts Valsts sporta institūciju un Izglītības ministrijas piešķirtais finansējums Biedrībai, kas neļauj nodrošināt sacensību norisi atbilstoši noteiktajām drošības prasībām.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktam viena no pašvaldības funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Izvērtējot saņemto informāciju par sacensībām, tika konstatēts, ka to norise atbilst Domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu” noteiktajam stratēģiskajam mērķim - Jūrmala kā “kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs” un Domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.152 ”Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026. gadam apstiprināšanu” pamatnostādņu apakšmērķim “Sportistu sagatavošanas un sacensību sistēmas attīstības sekmēšana” un rīcības virzieniem, lai veicinātu Jūrmalas valstspilsētas starptautisku atpazīstamību, sporta attīstību. Saskaņā ar šiem mērķiem un ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītās sekas, sporta pasākumu ievērojamu samazinājumu, nepieciešams atbalstīt pasākumu organizēšanu, kas veicina Jūrmalas valstspilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta veidu attīstību Jūrmalas valstspilsētā.

Balstoties uz Biedrības iesniegto informāciju un izvērtējot normatīvo aktu prasības komercdarbības atbalsta piešķiršanai un, lai veicinātu sportistu sagatavošanos un sacensību sistēmas attīstību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Domes 2021.gada 23.augusta Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-23/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Latvijas Airēšanas federācijas rīkotās sacensības “Latvijas Čempionāts MIX Regate” 2021.gada 18.septembrī, sedzot glābēju uz ūdens, pašvaldības policijas nodrošināšanu finiša zonā, labierīcību un atkritumu tvertņu nodrošināšanas izdevumus ne vairāk kā 586,00 euro (pieci simti astoņdesmit seši euro un 00 centi) apmērā, saskaņā ar Latvijas Airēšanas federācijas izrakstīto rēķinu, iesniegtajiem attiecināmajiem maksājuma dokumentiem un sacensību protokoliem.

2. Uzdot un pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru noslēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Biedrību.

3. Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansējumu sacensību rīkošanai piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.daļas a) apakšpunkta un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 „Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.

4. Jūrmalas Sporta servisa centram nodrošināt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.367

(protokols Nr.14, 15.punkts)

PROJEKTA KOPĒJO IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME

Biedrība “Latvijas Airēšanas federācija”, MIX regate 2021.gada 18.septembris

(Projekta iesniedzēja nosaukums un projekta nosaukums)

N.p.k.

Tāmes pozīcijas

Tāmes pozīciju pamatojums
(norāda detalizēti summas pamatojumu, piemēram, vienību skaits, cena, cilv. skaits, dienas)

Projekta iesniedzēja finansējums

Pašvaldības līdzfinansējums

Citi atbalstītāji (sponsori)

KOPĀ

I.

IEŅĒMUMI, t.sk.:

236,00

586,00

0

0

0

822,00

1

Pašvaldības līdzfinansējums*

586,00

586,00

2

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

236,00

236,00

3

Atbalstītāju līdzfinansējums

0

II.

IZDEVUMI

236,00

586,00

0

0

0

822,00

1

grāmatveža pakalpojumi

0

2

projektam piesaistīta sertificētu speciālistu atalgojuma izmaksas (tai skaitā nodokļu maksājumi) pasākuma norises laikā

(treneriem, tiesnešiem, medicīnas u.c. personālam)

LAF:

Tiesneši – 10 tiesneši x 1 diena x 8,00 EUR dienas nauda ko pēc MK neapliek ar nodokli

Motoristi – 5 motoristi x 1 diena x 8,00 EUR dienas nauda ko pēc MK neapliek ar nodokli

Medicīnas personāls - 1 gab. x 1 diena x 8,00 EUR dienas nauda ko pēc MK neapliek ar nodokli

Pašvaldība:

Glābēji - 1 ekipāža x 1 dienas (4 h) x 83,00 EUR (likme + PVN) - 332,00 EUR;

Pašvaldības policija - 1 policists x 1 dienas (5 h) x 34,60 EUR (likme + PVN) – 173,00 EUR;

80,00

40,00

8.00

505,00

633,00

3

Projekta pasākuma norises vietas izmaksas, tai skaitā telpu vai zemes nomas izmaksas;

0

4

iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas

Pašvaldība:

Labierīcību un atkritumu tvertņu nodrošināšana – 1 labierīcības x 1 dienas x 67.00 EUR + PVN 14.00

81,00

81,00

5

Transporta, ceļa izdevumi (kas ir uz projektu attiecināmi, pamatoti un pierādāmi)

(degvielas izmaksas, auto transporta noma)

LAF:

Sacensību tiesnešu motorlaivu degvielas izmaksas

4 motorlaivas X 20l X 1,35 eur/l

108,00

108,00

6

projekta publicitātes izdevumi

(TV, radio, interneta, u.c. soc.mēdiji, izmaksas) ?

0

7

Drukas materiāli

0

Kontrolsumma (Formula: Ieņēmumi - izdevumi)

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF