Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 176.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2021.gada 26.augustāNr. 372

protokols Nr. 14, 21. punkts

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes
un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija”
īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.117 “Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 12.kārtas atklātajā projektu iesniegumu konkursā”, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam ,,Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” nosacījumus un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gada plānošanas periodā” 52.1.punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības attīstības programmas 2014.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.200 “Jūrmalas Brīvdabas muzeja attīstība” un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana” un 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana” uzdevuma U5.1. “Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā” pasākumu P5.1.1. “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, tai skaitā autostāvvietas izbūve un jaunas ēkas izbūve administratīvām un apmeklētāju vajadzībām”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021.gada 22.jūnija lēmumu par projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” iesnieguma Nr.21-08-FL01-F043.0203-000002 apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projektu “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” (turpmāk – projekts) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Noteikt projekta mērķi – Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu pilnveide, lai ilgtermiņā veicinātu zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību apmeklētājiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. atjaunots lubiņu jumta segums divām nojumēm, uzlabojot muzeja eksponātu un priekšmetu eksponēšanas un saglabāšanas apstākļus;

3.2. veikta kuģu vraku atjaunošana, lai novērstu to bojāšanos un saglabātu vrakus apmeklētāju apskatei, kā arī pilnveidots ekspozīcijas mākslinieciskais noformējums, papildinot to ar informatīvo materiālu latviešu, angļu un krievu valodā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 28 727,10 euro (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro un 10 centi), tai skaitā: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 176.lēmumu

5.1. attiecināmo izmaksu summa 26 224,55 euro (divdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 55 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 23 602,10 euro (divdesmit trīs tūkstoši seši simti divi euro un 10 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 2 622,45 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit divi euro un 45 centi).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 2 502,56 euro (divi tūkstoši pieci simti divi euro un 56 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 18 881,68 euro (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro un 68 centi) jeb līdz 80% no šī lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta 2022.gadā.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam.

9. Projekta pārraudzību uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 176.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF