Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 374

protokols Nr. 14, 24. punkts

Par būvju nojaukšanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039
un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izskatot jautājumu par būvju, kuras atrodas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā, (turpmāk – būves) nojaukšanu, ņem vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000516494 un Domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.944 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem ielu zemesgabaliem” Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir zemes vienību īpašniece.

[2] Domes būvvaldes 2020.gada 11.novembra atzinumā (reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā ar Nr.BIS-BV-19.9-2020-12337) par būvju pārbaudi, konstatēts, ka būves ir cilvēku drošību apdraudošas, tās ir uzbūvētas patvaļīgi un būvju piederība nav noskaidrojama.

[3] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.pantu būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[4] Saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” būves atrodas ārpus zemes gabala robežām, ielas sarkanajās līnijās.

[5] Dome, izskatot dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000516494 un Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.944 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem ielu zemesgabaliem”, būvju foto fiksācijas un izmantojot zemes īpašnieka tiesības lemt par būvju izmantošanu, atbalsta būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 2021.gada 2.augusta atzinumu (protokols Nr.14 – 21/08), Transporta un mājokļu komitejas 2021.gada 10.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-26/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt būves, kuras atrodas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai būvju, kuras atrodas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF