Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 375

protokols Nr. 14, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Robežu ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Recta prim”, vienotais reģistrācijas Nr.44103140193, (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 27.jūlija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts 2021.gada 28.jūlijā ar Nr.1.1-37/21S-13617, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Robežu ielā 25, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 1903 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Robežu ielā 25, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 1903 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3644 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1586 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 026 1903.

Sabiedrība 2021.gada 3.jūnijā ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieces iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada 26.maija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/16 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas zemes vienības 826 m2 un 760 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieci.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS18).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 12. un 15.punktu, 19.1.apakšpunktu, 20.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 14.punktu, 4.1.18.4.apakšpunktu, un 2021.gada 18.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Robežu ielā 25, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 1903, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Robežu ielā 25, Jūrmalā, ar kopējo platību 1586 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 760 m2 platībā un piešķirot adresi Dundagas iela 2C, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Robežu ielā 25, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 826 m2, kadastra apzīmējums 1300 026 0160, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Robežu ielā 25, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Robežu ielā 25, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0160 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Robežu ielā 25, Jūrmalā, īpašniecei nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Dundagas ielā 2C, Jūrmala, ar kopējo platību 760 m2, kadastra apzīmējums 1300 026 0159, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Dundagas ielā 2C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Dundagas ielā 2C, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0159 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Dundagas ielā 2C, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF