Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 393

protokols Nr. 14, 44. punkts

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Meža prospektā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4505, ar kopējo platību 2951 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2003.gada 28.martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000096665 (turpmāk – zemesgabals).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC34) un pilsētbūvniecības pieminekļu aizsargjoslas teritorijā.

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un objekti,

- ievērot Meža prospekta sarkanās līnijas, ko apliecina arī Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada 16.februāra izziņa Nr.14-2/9.

Zemesgabala lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem uz zemesgabala atrodas mežaudze 2951 m2 platībā.

Ar Domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” zemesgabals ir iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (Domes lēmuma 1.pielikuma 1.kārtas 16.punkts). Dome 2015.gadā organizēja zemesgabala izsoles, kuras bija nesekmīgas, jo nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam un mežaudzei ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 19.februārī

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Valsts meža dienesta

noteiktā vērtība

2021.gada 15.februārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2021.gada 1.martā

Zemesgabals

633 000

95 727

-

162 749,50

Mežaudze (0,29 ha)

-

698

729

666,97

Zemesgabala

vērtība kopā ar mežaudzes vērtību

633 000

96 425

729

163 416,47

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.647 “Mežaudzes novērtēšanas kārtība” mežaudzes novērtēšanu veic Valsts meža dienests. Tā kā sertificēts vērtētājs nav tiesīgs vērtēt mežaudzi, tad vērtētāja noteiktā zemesgabala vērtība ir bez mežaudzes izpirkšanas vērtības. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2021.gada 15.februāra izziņu Nr.B5.1.2-1/70 uz zemesgabala esošās mežaudzes izpirkšanas vērtība noteikta 729 euro apmērā.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 4.marta sēdē (protokols Nr.8.2-7/3) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 633 000 euro, kas palielināta par Valsts meža dienesta noteikto mežaudzes izpirkšanas vērtību – 729 euro, nosakot zemesgabala nosacīto cenu – 633 729 euro, kā arī izsoles soli noteikt (5%) 31 687 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa ir 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta trešo daļu, 15.pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 4.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/3) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2021.gada 10.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-26/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Meža prospektā 38, J ūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4505, ar kopējo platību 2951 m2, (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 633 729 euro (seši simti trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro);

2.2. izsoles soli – 31 687 euro (trīsdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit septiņi euro);

2.3. izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF