Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 395

protokols Nr. 14, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu Nr.33 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, ar kopējo platību 373,5 m2, zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 016 0174, ar kopējo platību 2912 m2, uz zemesgabala atrodas mazēka – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 005, ar kopējo platību 7,8 m2, kas, atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.panta pirmās daļas 1.punktam, nav reģistrējama zemesgrāmatā, (turpmāk – nekustamais īpašums), un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 176 765 euro, izsoles soli 8 839 euro un izsoles dalības maksu 20 euro, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 9.martam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2021.gada 19.martā (izsoles noslēgums) paredzēto nekustamā īpašuma elektronisko izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.191 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma nekustamo īpašumu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 141 412 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 28.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2021.gada 8.jūlijā (izsoles noslēgums) paredzēto nekustamā īpašuma otro izsoli. Līdz ar to atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1.apakšpunktam, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem.

Nekustamajam īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 2.novembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena

(samazinājums 20% apmērā)

Piedāvātā trešās izsoles

sākumcena (samazinājums 40% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 31.decembrī

131 000

176 765

141 412

106 059

176 765

130 200

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 29.jūlija sēdē (protokols Nr.8.2-7/8) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 106 059 euro (cenas samazinājums 40 apmērā), izsoles soli (5%) – 5 303 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.33 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.1.punktu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 29.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/8) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2021.gada 10.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-26/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, ar kopējo platību 373,5 m2, zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 016 0174, ar kopējo platību 2912 m2, uz zemesgabala atrodas mazēka – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 005, ar kopējo platību 7,8 m2, kas, atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.panta pirmās daļas 1.punktam, nav reģistrējama zemesgrāmatā, (turpmāk – nekustamais īpašums), otro izsoli.

2. Atsavināt nekustamo īpašumu, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 106 059 euro (viens simts seši tūkstoši piecdesmit deviņi euro);

2.2. trešās izsoles soli – 5 303 euro (pieci tūkstoši trīs simti trīs euro);

2.3. trešās izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 10 605,90 euro (desmit tūkstoši seši simti pieci euro un 90 centi).

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Noteikt, ka nekustamo īpašumu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF