Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 396

protokols Nr. 14, 47. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu Nr.32 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001, tajā skaitā 3618/70585 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004 un kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2 (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr.601), un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 10 100 euro, izsoles soli 707 euro un izsoles dalības maksu 20 euro, kā arī apstiprināja neapdzīvojamās telpas Nr.601 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 9.martam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2021.gada 19.martā (izsoles noslēgums) paredzēto neapdzīvojamās telpas Nr.601 elektronisko izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to neapdzīvojamās telpas Nr.601 izsole atzīstama par nenotikušu.

Dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.190 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma neapdzīvojamo telpu Nr.601 pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 8 080 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 28.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2021.gada 8.jūlijā (izsoles noslēgums) paredzēto neapdzīvojamās telpas Nr.601 otro izsoli. Līdz ar to atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1.apakšpunktam, neapdzīvojamās telpas izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem.

Neapdzīvojamai telpai Nr.601 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 2.novembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena

(samazinājums 20% apmērā)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena

(samazinājums 40% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 31.decembrī

10 100

10 100

8 080

6 060

4 910

213,29

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 29.jūlija sēdē (protokols Nr.8.2-7/8) izskatīja jautājumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 6 060 euro (cenas samazinājums 40 % apmērā), izsoles soli (7%) – 425 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.32 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.1.punktu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 29.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/8) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2021.gada 10.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-26/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001, tajā skaitā 3618/70585 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004 un kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2 (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr.601), otro izsoli.

2. Atsavināt neapdzīvojamo telpu Nr.601, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 6 060 euro (seši tūkstoši sešdesmit euro);

2.2. trešās izsoles soli – 425 euro (četri simti divdesmit pieci euro);

2.3. trešās izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 606 euro (seši simti seši euro).

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt neapdzīvojamās telpas Nr.601 trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Noteikt, ka neapdzīvojamo telpu Nr.601 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF