Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 399

protokols Nr. 14, 50. punkts

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu
1300 004 8301 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas
nomas tiesību izsoles organizēšanu

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 9.punktam ūdenstilpi šo noteikumu 2.punktā minētajiem izmantošanas veidiem, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā pašvaldība.

Lielupes ūdenstilpes un ūdenstilpes piegulošās teritorijas visā tās garumā pašvaldība nodrošina apsaimniekošanu, kā arī nodrošina to publiski pieejamu un sakoptu. Noteikumu 2.punktā noteikts, ka ūdenstilpi iznomā šādiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem:

2.1. rūpnieciskajai (komerciālajai, paš­patēriņa) zvejai;

2.2. makšķerēšanai, vēžošanai un zemūdens medībām;

2.3. akvakultūras dzīvnieku audzēšanai;

2.4. kultūrvēsturisko un dabas objektu aizsardzībai;

2.5. ūdens apgādei un ūdens ņemšanai īpašām vajadzībām;

2.6. zinātniskās pētniecības darbiem;

2.7. rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai);

2.8. ūdenssportam;

2.9. ūdensceļa izmantošanai;

2.11. hidrotehnisko būvju celtniecībai, ekspluatācijai un ūdensspēka izmantošanai;

2.12. peldbūvju izvietošanai, lai ierīkotu ar pakalpojumu sniegšanu saistītus objektus.

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) saņemts iesniegums no fiziskas personas par zemes vienības Lielupe ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301, kas sastāv no 96 m2 platībā ūdens un 15 m2 sauszemes nomu. Iesniedzējs nav ūdenstilpei piegulošā zemesgabala īpašnieks. Noteikumu 34.2.apakšpunktā noteikts, ka, ūdenstilpes nomas konkursu rīko, ja uz ūdenstilpes nomu šo noteikumu 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11. un 2.12. apakšpunktā minētajiem izmantošanas veidiem ir pieteicies viens vai vairāki pretendenti un ūdenstilpi ir paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem, izņemot gadījumus, ja atbilstoši teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā atļautajam ūdenstilpi piegulošās zemes vienības robežās vēlas iznomāt attiecīgās zemes īpašnieks.

Saskaņā ar Domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” ūdenstilpes daļa atrodas “Peldlīdzekļu (laivas, jahtas) piestātnes” teritorijā.

Saskaņā ar Domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” teritorijā no Lielupes grīvas līdz Pērkona ielai ūdenstilpes nomas maksa noteikta 0,71 euro /m2 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 5.punktam zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro. Savukārt MK noteikumu Nr.350 40.punkts noteic, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). Izsoles sākuma nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.

Neatkarīgā vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” 2021.gada 1.jūlijā noteiktā zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8301 sauszemes daļas 15 m2 platībā, tirgus nomas maksa gadā ir 150,00 euro, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai lietderīgi izmantotu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošo Lielupes ūdenstilpi, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, Noteikumu 2.punktu, 9.punktu un 34.2.apakšpunktu, MK noteikumu Nr.350 40.punktu, Domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” 1.punktu, Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada 15.jūnija sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-3/24) un Domes Pilsētsaimniecības komitejas 2021.gada 10.augusta lēmumu (protokols Nr.1.2-29/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Organizēt zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105, kas sastāv no zemes vienības ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 (upes posms starp 6 km un 7 km) ūdens tilpes daļa 96 m2 platībā un sauszemes daļas 15 m2 platībā nomas tiesību izsoli, nosakot:

1.1. Izmantošanas veids - peldbūves izvietošanai;

1.2. Izsoles sākumcena – 219,00 euro (divi simti deviņpadsmit euro), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

1.3. Nodrošinājums euro (50% apmērā) – 110,00 euro (viens simts desmit euro);

1.4. Izsoles solis euro (10% apmērā) – 22,00 euro (divdesmit divi euro).

2. Apstiprināt zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikums).

3. Uzdot Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 ūdenstilpes daļas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 96 m2 platībā un sauszemes 15 m2 platībā nomas tiesību izsoli uz nomas termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim un pieņemt lēmumu par ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

4. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanai un līgumu noslēgšanai.

5. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt ūdenstilpes un sauszemes nomas līgumus.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF

Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF