Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 407

protokols Nr. 16, 4. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Kultūrtelpas un vides dizaina centrs”
izveidi

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu” apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programma 2014.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma), kuras darbības termiņš ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnijā lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”” pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas Tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprināts Jūrmalas valstspilsētas Tūrisma attīstības rīcības plāns 2014.-2020.gadam (turpmāk – Tūrisma attīstības rīcības plāns), kura darbības termiņš ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.541 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu”” pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Attīstības programmas rīcības plāna R.1.2.2 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība” aktivitāte Nr.10 paredz kultūrvēsturiski vērtīgu koka arhitektūras vērtību saglabāšanas pasākumu nodrošināšanu un aktivitāte Nr.11 paredz esošās kultūrvēsturiskās koka arhitektūras apzināšanu un popularizēšanu. Savukārt, likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 5.panta piektā daļa noteic, ka pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurās vietējās nozīmes kultūras pieminekļu skaits pārsniedz 300 objektus, ir jānodrošina pašvaldības kultūras mantojuma aizsardzības dienesta izveide. Uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 322 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi.

Attīstības programmas rīcības plāna R.2.2.1 “Jūrmalas vizuālās identitātes standarta izstrāde un ieviešana” aktivitāte Nr.70 paredz Jūrmalas vizuālās identitātes veidošanas un uzraudzības nodrošināšanu. Savukārt, Tūrisma attīstības rīcības plāna mērķa - mūsdienīgas kūrortpilsētas attīstība, pilnveidojot tūrisma veidus ar augstāku pievienoto vērtību, uzdevums U.1.1 paredz atraktīvu piesaistes objektu izveidi ar augstu tūrisma piesaistes potenciālu.

Līdz šim jautājumus pilsētvides dizaina jomā ir risinājis Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists, taču palielinoties mākslas, vides objektu skaitam pilsētā, to uzstādīšanas un uzturēšanas darbību nodrošināšanai ir radusies nepieciešamība pēc papildus cilvēkresursu kapacitātes. Ņemot vērā pilsētā nākotnē plānoto jaunu mākslinieciski augstvērtīgu pilsētvides dizaina objektu apjomu, lai nodrošinātu ideju konkursu, iepirkumu un būvniecības dokumentācijas aprites koordināciju minēto objektu izvietošanai ir secināms, ka pastāv pamats jaunas iestādes izveidei, kas cita starpā nodrošinātu pilsētvides dizaina uzdevuma īstenošanu un uzraudzību.

Pamatojoties uz iepriekš minēto ir lietderīgi lemt par jaunas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes izveidi ar mērķi sakārtot un veicināt efektīvu kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības, būvniecības tiesiskuma un jaunu pilsētvides dizaina objektu izgatavošanas un uzstādīšanas jautājumu risināšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 28.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 5.panta piekto daļu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” (turpmāk – Centrs) izveidi ar 2021.gada 15.novembri.

2. Noteikt, ka Centrs ar 2021.gada 15.novembri pārņem un īsteno šādas Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas funkcijas - kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība, Jūrmalas vizuālās identitātes standarta izstrāde un ieviešana.

3. Noteikt, ka Centrs ir Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas daļēja arhīva dokumentācijas, līgumsaistību, budžeta līdzekļu un citu tiesību, saistību pārņēmējs, tik tālu, cik tālu tas saistīts ar Centra uzdevumiem.

4. Noteikt, ka Centra juridiskā adrese ir Pils iela 1, Jūrmala, LV - 2015, Latvija.

5. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram 10 darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas izveidot Jūrmalas pilsētas domes komisiju, kura noteiktu Centram nododamo materiālo un finanšu līdzekļu, kā arī mantas, saistību un prasību apjomu.

6. Uzdot Centra vadītājam reģistrēt Centru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā un Valsts ieņēmumu dienestā.

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF