Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.07.2021. Stājas spēkā 02.07.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 1.jūlijāNr. 28

protokols Nr. 10, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Aizstāt 1.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

3. Svītrot 10.1.2.apakšpunktā vārdus “un drošības”.

4. Svītrot 10.1.7.apakšpunktā vārdus “un kultūras jautājumu”.

5. Papildināt ar 10.1.9. un 10.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.1.9. kultūras komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.10. drošības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;”.

6. Aizstāt 11.punktā vārdus “pilsētas attīstības politikas” ar vārdu “pilsētsaimniecības”.

7. Svītrot 12.2.apakšpunktu.

8. Izteikt 12.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.22. Jūrmalas Aspazijas pamatskola;”.

9. Svītrot 15.5.apakšpunktu.

10. Aizstāt 19.punktā vārdus “pilsētas attīstības politikas” ar vārdu “pilsētsaimniecības”.

11. Aizstāt 23.22.apakšpunktā vārdus “pilsētas attīstības politikas” ar vārdu “pilsētsaimniecības”.

12. Aizstāt 23.4punkta ievaddaļā vārdus “pilsētas attīstības politikas” ar vārdu “pilsētsaimniecības”.

13. Aizstāt 23.42.apakšpunktā vārdus “pilsētas attīstības politikas” ar vārdu “pilsētsaimniecības”.

14. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

“34. Izglītības komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību un interešu izglītību un sniedz atzinumus par tiem.”

15. Papildināt ar 34.2punktu šādā redakcijā:

“34.2 Kultūras komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, ka saistīti ar kultūru un mākslu un sniedz atzinumus par tiem.”

16. Svītrot 36.punktā vārdus “un drošības”, kā arī vārdus “un drošības īstenošanu”.

17. Papildināt ar 36.1punktu šādā redakcijā:

“36.1 Drošības jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmuma projektus, kas saistīti ar drošības īstenošanu Jūrmalā un sniedz atzinumus par tiem.”

18. Aizstāt 87.punktā vārdus “pilsētas attīstības politikas” ar vārdu “pilsētsaimniecības”.

19. Aizstāt 127. un 128.punktā vārdu “laikrakstā” ar vārdu “izdevumā”.

20. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

21. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” tiek veiktas izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes izveidoto patstāvīgo komiteju sarakstā, precizēti punkti atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes pieņemtiem lēmumiem par iestāžu reorganizāciju un nodibinājuma likvidāciju.

2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) 1.pantu a dministratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. Savukārt atbilstoši ATAVL 4.pantam Latvijas Republika tiek iedalīta valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu pašvaldību teritorijās. A dministratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima ATAVL pielikumā. ATAVL pielikuma 3.punktā kā viena no administratīvajām teritorijām ir nosaukta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība. Tādejādi ņemot vērā to, ka pašvaldību nosaukumi pēc 2021.gada 1.jūlija būtu veidojami, ievērojot ATAVL noteiktās administratīvās teritorijas, ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” tiek veiktas izmaiņas pašvaldības nosaukumā.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu”) ir noteikta Jūrmalas pilsētas attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa attīstības prioritātes, pasākumu kopums un attīstības perspektīvas.

Lai sekmīgi realizētu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai uzstādītos mērķus, un īstenotu attīstības pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai, pilsētas ekonomikas veidošanai, konkurētspējas celšanai, un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai pašvaldības iedzīvotājiem, pēc 2021.gada pašvaldības vēlēšanās jaunās lēmējvaras ievēlēšanas, ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēta pastāvīgo komiteju kompetence , izdalot pilsētsaimniecības un drošības jautājumu, kā arī izglītības un kultūras jautājumu izskatīšanu atsevišķu komiteju kompetencē.

Lai panāktu efektīvu pašvaldības lēmējvaras un izpildvaras aktuālo jautājumu izskatīšanu un komiteju kompetenču sadalījumu, pašvaldības nolikumā tiek precizēta lēmējvaras un izpildvaras struktūrshēma.

2. Atbilstoši ATAVL pašvaldību nosaukumi pēc 2021.gada 1.jūlija veidojami, ievērojot likumā noteiktās administratīvās teritorijas, tādējādi ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” noteikumu tekstā pašvaldība pārdēvēta par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību.

3. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.448 “Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola” tika nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes “Jūrmalas Alternatīvo skolu” un “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu,” nodibinot Jūrmalas pašvaldības padotībā esošu izglītības iestādi “Jūrmalas Aspazijas pamatskola”. Minētā reorganizācija tika pabeigta 2021.gada 15.jūnijā. Attiecīgi ir precizēti saistošie noteikumi.

4. Atbilstoši Lursoft datiem 2010.gada 31.martā ir likvidēts nodibinājums “Rīgas reģiona attīstības aģentūra,” līdz ar to nepieciešams svītrot saistošo noteikumu 15.5.apakšpunktu.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai ir nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis