Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 419

protokols Nr. 16, 26. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns
2016.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par
2020.gadu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.59 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, Domes 2021.gada 24.marta rīkojumu Nr.1.1-14/21-59 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 22.septembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības plāna 2016.-2020.gadam uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF