Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 155.lēmumu

2021.gada 30.septembrīNr. 470

protokols Nr. 16, 83. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597
“Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu
un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

Ņemot vērā, ka nepieciešams izdarīt izmaiņas pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas sastāvā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra nolikuma Nr.46 “Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums” 1.2.apakšpunktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 22.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Izveidot pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītājs;

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;

1.3.2. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas vadītājs;

1.3.3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;

1.3.4. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults, atbilstoši nodaļas vadītāja norīkojumam.”

2. Papildināt ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1 Uzdot komisijas locekļa prombūtnes gadījumā tā pienākumus pildīt attiecīgajam darbiniekam vai amatpersonai, kuram atbilstoši amata aprakstā vai darba devēja rīkojumā noteiktajam ir pienākums aizvietot prombūtnē esošo komisijas locekli.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis