Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.oktobrīNr. 501

protokols Nr. 17, 37. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
grozījumu redakcijas pilnveidošanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.122 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tiek izstrādāti teritorijas plānojuma grozījumi. Ar Domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.763 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija.

Ievērojot publisko pasākumu ierobežojumus, teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana tika organizēta laika posmā no 2021.gada 26.jūlijam līdz 2021.gada 23.augustam. Vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju, publiskā apspriešana notika arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata projektam.

Pēc publiskās apspriešanas beigām tika nodrošināta saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšana teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un sagatavots ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu. Teritorijas plānojuma grozījumos iekļauto apbūves noteikumu precizēšanai vēl tiek veiktas konsultācijas ar iesaistītajām institūcijām – Ekonomikas ministriju, Valsts vides dienestu un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam, Domē ir iesniegts teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja priekšlikums pilnveidot redakciju atbilstoši ziņojumam par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Noteikumu 88.2.apakšpunktu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 20.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Pilnveidot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu redakciju atbilstoši priekšlikumiem par izmaiņām redakcijā, ņemot vērā ziņojumu par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

2. Papildināt ziņojumu par saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu atbilstoši konsultācijām ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē iesaistītajām institūcijām, kā arī precizējot un papildinot skaidrojumus priekšlikumu noraidījuma gadījumos.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai līdz pilnveidotās redakcijas un tai pievienotā precizētā ziņojuma par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu iesniegšanai Jūrmalas domē, nosūtīt atbildes priekšlikumu iesniedzējiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF