Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 763

protokols Nr. 23, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.122 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

2020.gada 20.februārī Dome pieņēma lēmumu Nr.92 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Pēc publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā, un ziņojuma par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu sagatavošanas, Dome 2020.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu Nr.668 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu”.

Domē ir iesniegta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "METRUM", reģ.Nr.40003388748 izstrādātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, 90.punktu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 9.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu trīs nedēļas.

2. Noteikt, ka ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu.

4. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavot ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF

Pielikums Nr.11 PDF

Pielikums Nr.12 PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums: PDF

Ziņojums par izstrādes procesu PDF


Lejupielāde: DOC un PDF