Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.oktobrīNr. 502

protokols Nr. 17, 38. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas
pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības
uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmuma Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” 3. un 4.punktu (turpmāk – Konceptuālais ziņojums), lai izvērtētu Konceptuālajā ziņojumā noteikto darbību izpildi, ņemot vērā Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2021.gada 12.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-26/10), Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/13), Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF