Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 16.decembrīNr. 590

protokols Nr. 20, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumu Nr.31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums””, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt nosaukumā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas.”

1.2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Noteikt, ka Jūrmalas domes priekšsēdētājam var būt padomnieki ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 80% no priekšsēdētājam noteiktās mēnešalgas, Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniekam/vietniekiem var būt padomnieks ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 60% no priekšsēdētāja vietniekam/vietniekiem noteiktās mēnešalgas un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam var būt padomnieki ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1600 euro pirms nodokļu nomaksas.”

1.3. Lēmuma 33.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.3.1. Izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā: “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita saraksts”;

1.3.2. Izteikt 72.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

72.

Pārvaldes vadītājs

1,00

2353

2353

1.3.3. Likvidēt 74.amata vienību – Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītājs;

1.3.4. Likvidēt 75.amata vienību – Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja vietnieks;

1.3.5. Likvidēt 76.amata vienību – Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas projekta vadītājs;

1.3.6. Izteikt 78.- 82.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

78.

4.2.STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS NODAĻA

79.

Nodaļas vadītājs

1,00

2038

2038

79.1

Nodaļas vadītāja vietnieks

1,00

1647

1647

80.

Vecākais eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos

2,00

1382

2764

80.1

Vecākais projektu vadītājs

1,00

1382

1382

81.

Vecākais projektu vadītājs

1,00

1287

1287

81.1

Vides aizsardzības vecākais speciālists

2,00

1382

2764

82.

Kopā

8,00

14 646

1.3.7. Likvidēt 90.amata vienību – Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs;

1.3.8. Likvidēt 91.amata vienību – Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vecākais aizsardzības vecākais speciālists;

1.3.9. Izteikt 93.-104.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

93.

4.5.INFRASTRUKTŪRAS INVESTĪCIJU PROJEKTU NODAĻA

94.

Nodaļas vadītājs

1,00

2264

2264

95.

Vecākais projektu vadītājs

2,00

1647

3294

96.

Vecākais projektu vadītājs

1,00

1482

1482

97.

Vecākais projektu vadītājs

1,00

1382

1382

98.

Vecākais projektu vadītājs finanšu jomā

1,00

1482

1482

99.

4.5.1.BŪVNIECĪBAS DAĻA

100.

Daļas vadītājs

1,00

1917

1917

101.

Vecākais eksperts būvniecības jautājumos

2,00

1482

2964

102.

Vecākais būvinženieris

1,00

1174

1174

103.

Būvinženieris

1,00

1071

1071

104.

Kopā

11,00

17 030

1.4. Lēmuma 34.pielikumā (Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” darbinieku skaita saraksts) 11. un 12.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

11.

Vecākā vispārējās aprūpes māsa

1,00

1093

1093

12.

Vispārējās aprūpes māsa

3,00

996

2988

1.5. Lēmuma 38.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” darbinieku skaita saraksts):

1.5.1. Izteikt 1. un 2.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Direktors

1,00

1534

1534

2.

Klientu apkalpošanas speciālists

1,00

984

984

1.5.2. Izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

““Jūrmalas kapi” darbinieku skaita saraksts”.

2. Lēmuma 1.2., 1.4. un 1.5.punkts stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

3. Lēmuma 1.3.punkts stājas spēkā 2022.gada 1.februārī, izņemot 1.3.1.apakšpunktu, kas stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF