Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 1.jūlijāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.13.00

Sēde atklāta plkst.13.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Jānis Lediņš, Ieva Taranda, Inese Kārkliņa, Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš, Ints Dālderis

Nepiedalās deputāti:

Uldis Kronblūms (veselības iemeslu dēļ)

Sēdē piedalās:

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēšanu

4.

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

5.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

6.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

7.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

G.Truksnis izsaka priekšlikumu balsu skaitīšanas komisijai izvirzīt 3 kandidātus. Aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu balsu skaitīšanas komisijai izvirzīt 3 kandidātus („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

balsu skaitīšanas komisijai izvirzīt 3 kandidātus.

G.Truksnis aicina deputātus izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijai.

A.Čuda balsu skaitīšanas komisijai izvirza deputātu R.Parasigu-Parasiņu.

G.Truksnis balsu skaitīšanas komisijai izvirza deputāti A.Adijāni.

A.Adijāne balsu skaitīšanas komisijai izvirza deputāti I.Kārkliņu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par izvirzīto balsu skaitīšanas komisijas sastāvu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: R.Parasigs-Parasiņš, A.Adijāne, I.Kārkliņa.

G.Truksnis par domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu izvirza deputāti Ritu Sproģi.

A.Čuda izsaka priekšlikumu šo sēdes darba kārtības jautājumu skatīt kopā ar nākamo sēdes darba kārtības jautājumu par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēšanu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par A.Čudas priekšlikumu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par A.Čudas priekšlikumu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

atbalstīt A.Čudas priekšlikumu.

3. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēšanu (lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

G.Truksnis par domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos amata kandidātu izvirza deputātu Jāni Lediņu.

A.Čuda par domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos amata kandidātu izvirza deputāti Larisu Loskutovu.

A.Loskutova noņem savu kandidatūru.

G.Truksnis izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai.

Pārtraukums 13.05-13.20

I.Kalvāne piedāvā deputātiem vēlēšanu zīmju tekstu ar šādu formulējumu:

Jūrmalas pilsētas dome

VĒLĒŠANU ZĪME Nr.__

Jūrmalā 2021.gada 1.jūlijā

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

Domes deputāts Vārds Uzvārds

Nr.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

PAR

PRET

ATTURAS

1.

Rita Sproģe

Deputāta paraksts____________________________________________________

VĒLĒŠANU ZĪME Nr.__

Jūrmalā 2021.gada 1.jūlijā

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēšana

Domes deputāts Vārds Uzvārds

Nr.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

PAR

PRET

ATTURAS

1.

Jānis Lediņš

Deputāta paraksts____________________________________________________

Tiek izskaidrota balsošanas kārtība un gadījumi, kad vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu.

Notiek balsošanas procedūra.

G.Truksnis pasludina pārtraukumu balsu saskaitīšanai.

Pārtraukums 13.25-13.35

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

A.Adijāne (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, saņemtas 14 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 14, nederīgas – nav.

„Par” Ritu Sproģi nobalsojuši 12 (Mārtiņš Stulpiņš, Ints Dālderis, Andrejs Morozovs, Ieva Taranda, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Inese Kārkliņa, Gatis Truksnis, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Irēna Kausiniece).

„Pret” - nav.

“Atturas” – 2 (Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš).

(Balsu skaitīšanas komisijas 2021.gada 1.jūlija protokols Nr.2).

G.Truksnis informē, ka par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēta Rita Sproģe.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēšana

A.Adijāne (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, saņemtas 14 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 14, nederīgas – nav.

„Par” Jāni Lediņu nobalsojuši 13 (Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Rita Sproģe, Gatis Truksnis, Inese Kārkliņa, Ieva Taranda, Larisa Loskutova, Mārtiņš Stulpiņš, Andrejs Morozovs).

„Pret” – 1 (Ints Dālderis).

“Atturas” - nav.

(Balsu skaitīšanas komisijas 2021.gada 1.jūlija protokols Nr.3).

G.Truksnis informē, ka par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēts Jānis Lediņš.

4. Par pastāvīgajām deputātu komitejām (lēmums Nr.275)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Čuda izsaka priekšlikumu savu kandidatūru Kultūras komitejā samainīt vietām ar I.Dāldera kandidatūru Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā, jo uzskata ka I.Dālderis ir kompetentāks darbam Kultūras komitejā, ņemot vērā viņa izglītību un profesionālo pieredzi.

G.Truksnis – aicina deputātus vispirms balsot par A.Čudas priekšlikumiem:

1) lēmuma projekta 4.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“4.5. Ints Dālderis”.

2) lēmuma projekta 10.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“10.5. Andris Čuda ”.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu lēmuma projekta 4.5.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā („par” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis,), „pret” – nav, „atturas” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par priekšlikumu lēmuma projekta 10.5.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā („par” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis,), „pret” – nav, „atturas” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par sagatavoto lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), „pret” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par pastāvīgajām deputātu komitejām.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.276)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.13.45

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 2.jūlijs


Lejupielāde: DOC un PDF